Normalt förväntar sig investerare att få en högre avkastning när de lånar ut pengar under en längre tid, eftersom riskerna är högre att något oväntat ska inträffa långt fram i tiden. När investerare i stället kräver högre räntor för kortfristiga lån är det ett tecken på hur nervösa de är om utsikterna för ekonomin. 

När avkastningskurvan vänder på detta sätt brukar det därför tolkas som en stark signal om att investerare räknar med att en recession är på väg. En recession innebär negativ ekonomisk tillväxt två kvartal i rad. 

Historiskt när räntekurvan i USA har inverterats och det följts av en recession har den inträffat i genomsnitt 22 månader efter inverteringstlilfället. 

- Om det visar sig att den inverterade räntekurvan även denna gång förebådar en recession så är det alltså ingenting som nödvändigtvis behöver ske i närtid, utan först om närmare två år, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Vid tidigare tillfällen då räntekurvan inverterats har det sammanfallit med toppen i centralbankernas räntehöjningscykel. Räntorna har redan varit höga samtidigt som inflationen ofta varit hög och centralbankerna har tagit udden av tillväxten genom att höja räntorna för mycket, vilket lett till krympande ekonomi. Detta har lett till att långa räntor börjat falla mer än de korta.

Förhållandena nu är mycket mer komplicerade än tidigare. Den amerikanska centralbanken, Fed, har redan börjat sänka styrräntan och räntorna är abnormt låga i stora delar av världen. 

- Man kan inte längre se på den amerikanska avkastningskurvans utveckling isolerat. Centralbankernas okonventionella penningpolitik med massiva tillgångsköp och negativa styrräntor har gjort att räntorna i Europa, Japan, Sverige och Schweiz är negativa. Eftersom USA har positiva räntor har det lett till ett enormt efterfrågetryck på amerikanska obligationer.  

Denna situation har förvärrats på senare tid då hela avkastningskurvan i Europa är negativ. För närvarande finns det globalt obligationer värda astronomiska 16 biljoner dollar som ger negativ avkastning. Till detta kommer att inflationsutsikterna fortsätter att vara låga, vilket håller styrräntorna nere. 

- Vi har följaktligen inte haft samma räntehöjningscykel bakom oss som vid tidigare tillfällen då räntekurvan inverterats, säger Johanna Högfeldt.

Trots att räntorna redan är mycket låga finns det dessutom en betydande diskrepans mellan centralbankernas agerande och marknadens förväntansbild. 

- Marknaden har mycket höga förväntningar om räntesänkningar och dessa starka förväntningar reflekteras i den inverterade avkastningskurvan.

Mot att vi står inför en recession i USA talar också att tillväxttakten i ekonomin fortfarande ligger kring trendtillväxten, och att efterfrågan hos konsumenterna är stark liksom arbetsmarknaden. Ekonomin i USA växer fortfarande även om tillväxten är mycket lägre än tidigare.

Sammantaget är det följaktligen mycket som talar för att signalvärde från den inverterade räntekurvan i USA inte är lika starkt som tidigare. 

- Men att fundamentala faktorer talar emot en recession innebär inte någon garanti. Även om det inte är troligt kan ju marknaden låta sig skrämmas så mycket att det driver fram en recession.  

Paradoxalt nog behöver en inverterad avkastningskurva inte nödvändigtvis vara negativt ur ett aktiemarknadsperspektiv. 

- Vid de sju senaste tillfällena då avkastningskurvan inverterats i USA har börsen vid fem tillfällen avslutat på plus med i genomsnitt 10 procent ett år efter inversionen, säger Johanna Högfeldt. 

Swedbanks bedömning är dock att konjunkturen har mer att ge och att den globala förväntansbilden på räntesänkningar gör att aktier fortsätter att vara ett attraktivt relativt andra placeringar. Läs mer om detta i senaste Investeringsstrategin


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan