Konjunkturindikatorer fortsätter att försvagas samtidigt som marknaderna åter har hamnat i klorna på den eskalerande handelsdispyten.

Stämningsläget försämrades snabbt när Trump nyligen skruvade upp tonen och aviserade nya tullar mot Kina, vilket i sig föranledde snabb respons från Kina. Rädslan att dispyten håller på att vidgas till ett valutakrig är påtaglig och centralbanker runt om i världen börjar vidta åtgärder för att motverka eventuella effekter.

Sammantaget spär detta på risken för att ekonomin är på väg mot en recession och investerares tilltro till vinsterna ifrågasätts.

Sedan slutet av förra året har marknaden slagit fram och tillbaka utan att kunna bestämma sig för den mer långsiktiga trenden. Det som påverkat stämningen mest har varit tonläget i handelsdispyten.

Samtidigt är konjunkturen ålderstigen och det mesta pekar mot lägre tillväxt vilket gör att effekten av dispyten får ännu mer avgörande betydelse. Den amerikanska centralbanken, Fed, har gjort en totalomvändning och sänkte nyligen räntan. 

- Att räntorna kommer att förbli mycket låga under en avsevärd tid framåt har för oss blivit allt tydligare och det är även något vi nu tar med oss i vår taktiska allokering.

Marknadens svårighet att inleda en mer långsiktig trend ser inte vi som ett resultat av att slutgiltiga investerares syn ändras fram och tillbaka utan att det är ”snabbfotade pengar” som driver på rörelserna.

Den grundläggande riskbilden har i stort varit oförändrad under en längre tid. Därför blir det centralt att lyfta blicken något. Låga räntor en längre tid får konsekvenseker både på kort på lång sikt. Ur det korta perspektivet kan nya centralbanksstimulanser ge stöd till aktieuppgångar samtidigt som det blir allt svårare att söka skydd för fortsatta aktienedgångar i räntemarknaden. På sikt bör en lägre ny ”normal” ränta öppna upp möjligheten för en högre aktievärdering.

- Vi ökar därför aktievikten till en liten övervikt och finansierar detta genom att neutralisera den tidigare övervikten i krediter. Undervikten i räntor kvarstår och durationen förlängs ytterligare.

Swedbank anser att långa räntor ger ett välbehövligt skydd i en portfölj i volatila tider och väljer därmed ytterligare att förlänga durationen. Vi befarar dock att det finns en begränsning på nedsidan i de svenska räntorna från dessa låga nivåer, vilket minskar potentialen för ytterligare kapitalvinster. Vi håller en marginell undervikt i räntebenet.


Aktier - vägen till avkastning
Swedbank har haft en neutral aktievikt sedan december. Under perioden har det varit volatilt men sammantaget är ett världsindex upp någon enstaka procent. Den grundläggande riskbilden har under året i stort varit densamma även om stämningen bland investerare skiftat. Konjunkturen har försvagats och centralbanker, där bland annat amerikanska Fed, har börjat sänka räntan. 

- Vi väljer i detta läge att öka vår aktievikt något och det grundar sig helt enkelt på att vi, på sikt, ser större sannolikhet för högre än lägre aktiepriser, säger Mattias Isakson. 

Vi förväntar oss en hygglig ekonomisk utveckling, inte minst understödd av centralbanker och stimulanser i Kina.

Samtidigt räknar vi med att handelssamtalen kommer att röra sig framåt under den närmaste tiden. Makrosiffror kommer dessutom ofta in lite bättre under andra halvåret. Vi anser med andra ord att det finns goda skäl till att förvänta sig en stabilisering i makro samtidigt som Trump sannolikt inte kommer ”tillåta” att börsen kollapsar. Centralbankerna är vaksamma på utvecklingen och vinstförväntningarna är låga i närtid.

De extremt låga räntorna gör det dessutom svårt att fly aktiemarknaden samtidigt som de ger stöd åt en högre aktievärdering. Turbulensen har återigen skrämt investerare och vi ser detta som en möjlighet att öka på aktievikten. Det kan förbli volatilt ett tag till men på sikt räknar vi med att det är rätt sak att göra.


God möjlighet att Sverige kommer tillbaka
Sverige har på slutet utvecklats sämre än många andra marknader men vi ser en god möjlighet att Sverige kommer tillbaka och vi behåller övervikt. Det gör vi även i USA, där vi bedömer att ekonomin och vinsttillväxten har förutsättningar att utvecklas relativt sett väl. I Europa var rapportsäsongen en besvikelse och makro fortsätter se svagt ut. Värderingen är stödjande men vi behåller ändå en undervikt. Japan har också värderingsstöd men inte heller där övertygar vinsterna eller ekonomin så vi behåller undervikten. Tillväxtmarknader förblir neutral då vi inte anser att potentialen fullt ut kompenserar för riskbilden i närtid.

Läs hela Investeringsstrategin med investeringsförslag 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan