Sats är en nykomling på Oslobörsen med sin notering i oktober. Men i fitnesskretsar är kedjan en väletablerad bjässe. Den grundades år 1995, och är med sina 248 klubbar runtom i Norden den största aktören (2017 års omsättning) på samtliga marknader förutom den danska. 

Kedjan fokuserar på det så kallade ”full-service” segmentet av fitnessmarknaden. Detta innebär att det erbjuds fler sorters träning än hos nischklubbar, och med högre kompetens och kvalitet än hos budgetklubbar, men till något högre priser. Klubbarna är koncentrerade till kluster i de nordiska huvudstadsregionerna, där marknaden för den här sortens anläggningar bedöms vara som bäst. Av 78 klubbar i Sverige ligger 61 stycken i Storstockholm.   

Klubbarna är strategiskt placerade på ett sätt som Kepler Cheuvreux anser ger bolaget konkurrensfördelar som är svåra att imitera. Läget är enligt Sats den viktigaste faktorn vid val av gym för 55 - 60 procent av kunderna, och i Stockholm har till exempel 84 procent av de 25 mest trafikerade kollektivtrafikhållplatserna en Sats-klubb inom 500 meters avstånd. 

Vidare tränar 55 procent av medlemmarna på mer än en klubb, vilket möjliggör koordinationsmöjligheter och skalfördelar genom att äga många klubbar i samma stad. Sats anläggningar är också modernt utrustade, har mycket breda gruppträningserbjudanden, och har högkvalificerade tränare. Sammantaget bedöms alltså bolaget stå på en stabil grund.


Marknadstillväxt driven av flera trender
Den nordiska fitnessmarknaden har gått bra under de senaste fyra åren, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 3,4 procent. Den bedöms växa snabbare än BNP även under kommande treårsperiod, med uppskattningsvis 3 procent per år. De ljusa framtidsutsikterna drivs av flera megatrender. Stigande urbanisering, en åldrande befolkning, och mer utbredd övervikt och fetma anses tillsammans med en allmän hälsotrend i samhället fortsätta driva ett ökat intresse för gym och fitnessklubbar. Även på den relativt mogna nordiska marknaden. 


Sats bör slå snittet
Kepler Cheuvreux listar flera initiativ som ger Sats förutsättningar att växa snabbare än den underliggande marknaden. Först och främst ligger bolaget generellt i framkant med utvecklingen i branschen, med ett särskilt innovationsteam som spanar efter de hetaste trenderna. Sats storsatsar nu på digitalisering, för att genom sin app kunna erbjuda hemmaträning, live-streaming, tips, och mer.  

Det jobbas hårt med att öka medlemsantalet. Genom ett speciellt åttaveckorsprogram för att aktivera nya medlemmar ska exempelvis kundtappet pressar ner. Sats ser nämligen ett tydligt samband med att komma igång ordentligt kort efter att man tecknat nytt klubbmedlemskap och sannolikheten för att man därefter blir en regelbunden besökare. Något som vissa läsare kanske finner intressant av andra anledningar. 

”Perfect Club” konceptet är ett annat spännande initiativ. Genom digitala sensorer och andra metoder för att kartlägga användarmönster är målet att effektivisera gymdesignen rörande saker som planlösning, redskap, och maskiner. Sedan år 2017 tillämpar Sats också ett flexibelt prissättningssystem, där medlemmar själva kan modifiera sitt medlemskap för att få exakt den sortens träningsmöjligheter de är intresserade av. Kepler Cheuvreux ser detta som ett bra sätt att nå nya kundgrupper. 

Slutligen ses goda möjligheter för både förvärv av existerande klubbar, då marknaden ännu är mycket fragmenterad, samt nyetableringar på väl valda områden. Sats bedöms alltså sammantaget som ett starkt bolag. Den enda reella risken ses kring integreringen av det danska förvärvet Fitness DK, som varit en del av Sats sedan januari och brottas med lönsamhetsproblem. Kepler Cheuvreux lägger därför in en 15 procents rabatt i värderingen av Sats, men aktien är trots detta köpvärd. 


Synen på Sats

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 25 norska kronor


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan