De senaste åren har temat när det kommer till den europeiska ekonomin varit detsamma, nämligen svag tillväxt, konjunkturella besvikelser, kämpigt för banker och fordonsindustrin samt avsaknad av finanspolitiska stimulanser. Detta till trots har europeiska aktier haft en god utveckling. 

- Nu börjar tecknen på att konjunkturen bottnar ur bli allt tydligare. Med det sagt innebär det inte att konjunkturen väntas vända uppåt med någon större tydlighet, men tecken på en urbottning kan komma att resultera i en positivare inställning från investerarkollektivet när det kommer till synen på europeisk aktiemarknad, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg. 

Samtidigt som statistiken haft en positiv utveckling har den underliggande konjunkturen inte varit tillräckligt stark för att ge ECB lugn och ro varför de valt att återigen dra igång kvantitativa lättnader för att på så sätt stödja ekonomin och de finansiella marknaderna. ECB har även valt att ge visst stöd till den europeiska banksektorn genom att undanta bankerna från att möta de negativa räntorna, något som är positivt för bankerna och har synts i kursutvecklingen.

- Tongångarna har dock ändrats något på slutet och har fortsatt med den nye centralbankschefen Christine Lagarde, nämligen att penningpolitiken börjar gå mot vägs ände och att finanspolitiken behöver ta vid. Den tyska regeringen har börjat flagga upp för en expansiv budget för 2020. Samtidigt finns tecken på att kapitalflöden åter har börjat röra sig i riktning mot de europeiska börserna.

Efter att ha varit fallande och överraskat negativt under de senaste två åren har den faktiska vinstnivån börjat vända upp. Samtidigt har vinstförväntningarna efter den senaste rapportsäsongen för det tredje kvartalet inte resulterat i några sammantagna nedjusteringar för kommande år. Något som säkert kan komma att ske framöver men signalerar ändå ett scenario där företagen inte upplever att efterfrågan faller nämnvärt utan att efterfrågan är robust och lagersituationen är under kontroll. 

- Något som resulterar i att analytikerna väntar sig en vinsttillväxt i Europa, i likhet även med övriga regioner där prognoserna pekar på relativt tydligt stigande vinster under 2020. För europeisk del väntas vinsttillväxten stiga till strax under 8 procent. 

Något som resulterar i ett framåtblickande P/E-tal för MSCI om 14.4 sett till framåtblickande vinster. Detta är något högre än det historiska snittet på 12,8 men sticker inte ut nämnvärt relativt de andra marknaderna, ur ett historiskt perspektiv, annat än att rabatten mot USA befinner sig på nivåer som sågs under tidigare kriser. Samtidigt får delar av de europeiska värdeaktierna ses som attraktivt värderade och fordonsindustrin, som haft det motigt såväl realekonomiskt som kursmässigt, börjar nu möta betydligt lättare jämförelsetal och frågan är hur långt bort det är tills att investerarkollektivet börjar våga vända blicken mot den typen av aktier igen. 

- Något som skulle komma att gynna de europeiska aktiemarknaderna och är tillsammans med potentiella finanspolitiska stimulanser anledningarna till att vi tidigare höjde Europa till neutralvikt, avslutar Johannes Bjerner. 

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan