Tokyobörsen har utvecklats väl sedan vår septemberstrategi. Som ofta under perioder med lite bättre global riskaptit, har den japanska valutan samtidigt försvagats. Resultatet i svenska kronor under perioden är ändå lite bättre än för ett globalt index. 

- Efter att under lång tid ha nettosålt japanska aktier, har utländska investerare under hösten återvänt till Tokyobörsen, och är nu nettoköpare hittills i år. Det är framförallt japanska privata sparare som har sålt aktier i Tokyo under 2019, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Vi minskade den rekommenderade portföljvikten i Japan till undervikt i vår majstrategi. Tokyobörsen är beroende av positiv utrikeshandel, det bidrog till vår försiktiga syn. När vi nu skönjer en del tecken på att global miljö, handel och allmän riskaptit är på väg upp är det, allt annat lika, positivt för japanska aktier. 

- Utländska placerare som länge har nettosålt japanska aktier, men som under hösten har börjat köpa, kan möjligen ge fortsatt stöd åt marknaden. Det ger, som vi ser det, viss kompensation för inhemsk håglöshet och svag vinsttillväxt. Vi saknar ändå tillräckliga argument för att bli riktigt positiva, det utmynnar i en neutral portföljvikt. 

Den japanska rapportsäsongen för kvartalet till och med september är avklarad, utfallet är, liksom kvartalet innan, tämligen svagt. Vinstnedgången från motsvarande period 2018 är tydlig, framförallt för tillverkningssektorn som pressas av vikande global efterfrågan, bland annat från Kina. Det slår relativt kraftigt på vinster och prognoser. 

- Vinstantagandena i Japan för 2019 ligger nu kring minus 5 procent, klart under andra stora regioner. Förväntningarna på 2020 är dämpade. De försiktiga värderingarna speglar detta.

Trots ihållande penning- och finanspolitisk stimulans, är konsumtions- och investeringsviljan i Japan avvaktande. Ekonomin utvecklas hyggligt, men vill inte lyfta. Trots glödhet arbetsmarknad har löneutvecklingen stagnerat. Det bidrar till svagt konsumentförtroende, höstens momshöjning har inte gjort något för att förbättra detta. 

- Termen ”balansräkningsrecession” har myntats med hänvisning till den vikande ekonomiska utvecklingen i Japan sedan den finansiella bubblan briserade i början av 1990-talet. Bolagen, vars balansräkningar är i mycket gott skick, är fortsatt ovilliga att utnyttja ett extremt fördelaktigt ränteläge. 

Signalerna från centralbanken är envist duvaktiga. Men i likhet med andra centralbanker har Bank of Japan begränsat utrymme att tillföra betydande stimulans. Hoppet står nu, liksom många gånger tidigare de senaste 25 åren, till finanspolitiken och ett nyligen aviserat stimulanspaket, det första sedan 2016. 

- Som bidragande skäl pekas det på en osäker global ekonomisk prognos. Innehållet i paketet är inte preciserat men uppbyggnad efter den senare tidens naturkatastrofer, liksom stöd till infrastrukturprojekt och teknologi, är förutskickat, säger Mats Waldemarsson. 

Spekulationer kring hur finansieringen kommer att ske är igång, men signaler från finansministeriet indikerar långfristig upplåning. Också 50-åriga statspapper har nämnts. Skulle det bli så, är en möjlig positiv bieffekt ett lyft för de nedtryckta långräntorna i Japan.

Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan