Avkastningen på kreditmarknaden har sedan i början av september varit relativt oförändrad. Även om kreditspreadar (skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och statsobligationer) har marginellt gått ihop har räntenivåerna stigit vilket bidragit till en mer eller mindre oförändrad totalavkastning. Krediter med bättre kreditvärdighet (Investment Grade) har utvecklats relativt sett sämre än krediter med sämre kreditvärdighet (High Yield). 

- Hösten har präglats av mer positivt riskklimat i spåren av minskad politisk oro, relativt stark rapportperiod, stabilisering i makrodata samt nya centralbanksstimulanser, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg. 

Det positiva riskklimatet har sammanlagt varit positivt för kreditmarknaden och minskat recessionsoron på marknaden. Även om de globala avkastningskurvorna inte längre är inverterade i samma utsträckning som i början av hösten pekar sentimentindikatorer inom tillverkningsindustrin på många håll fortfarande tekniskt sett på en recession men indikerar tentativt samtidigt en urbottning. 

- Det som bekräftar bilden ytterligare är att rapportperioden inte infriade de farhågor som fanns på marknaden över en minskad efterfrågan. För den europeiska marknaden har ECB:s fortsatta tillgångsköp varit en ytterligare positiv katalysator även om effekten inte är eller kommer att bli lika stor som vid de tidigare tillgångsköpen. För den amerikanska marknaden har Feds sänkningar samt likviditetsstöden inneburit än mer lättare finansiella förhållanden.

I dagens situation där den ekonomiska tillväxten sakta avtar lämnar de redan låga räntenivåerna generellt lite utrymme för ytterligare avkastningspotential. Trots detta ser vi dock de makroekonomiska förutsättningarna som fortsatt relativt hyggliga för företagsobligationer. Det finns primärt tre faktorer bakom det. 

- För det första tvingar de låga statsräntorna investerare att söka högre förräntning på kreditmarknaden samtidigt som de hjälper företagen att uppehålla en tillräcklig bra kapitaltäckningsgrad för att finansiera en ökad skuldsättning. För det andra är penningpolitiken fortsatt ackommoderande vilket kanske inte nödvändigtvis stimulerar tillväxten men parerar avmattningen i ekonomin. För det tredje innebär fortsatt efterfrågan i ekonomin att företagens lönsamhet håller konkursrisken historiskt sett relativt låg. 

Värderingen på företagsobligationer är inte direkt attraktiv, i synnerhet om man tittar på räntenivåerna isolerat. Däremot har kreditspreadarna än inte noterat de lägsta nivåerna historiskt sett. Av den anledningen anser vi att det fortfarande finns utrymme kvar för kapitalvinster. 

- Vi bedömer också att värderingen i dagsläget är relativt sett något mer attraktiv för HY, säger Johanna Högfeldt. 

Spreadutvecklingen har inte varit lika stark för HY som för IG under hösten. Ingen ytterligare upptrappning av handelskrig och minskad risk för hård Brexit hjälper risktillgångar även om det är för tidigt att bedöma effekterna av de tidigare tullavgifterna. Dessutom bör den stabilisering som vi sett i makrodata bidra till minskad oro på marknaden. Vi har i grunden, under en längre tid, haft en positiv vy på kreditmarknaden men föredragit IG före HY för att dra ned portföljens övergripande risk och bygga upp en hedge mot aktierisken. 

- Vi väljer dock nu att utnyttja det förbättrade sentimentet även i kreditbenet och ökar exponering i HY. HY erbjuder högre räntenivåer och bidrar även till lägre ränterisk med lägre duration än IG, säger Johanna Högfeldt. 

Övervikten i krediter i decemberuppdateringen av investeringsstrategin finansieras genom att undervikten i svenska statsräntor ökas ytterligare. Detta då avkastningspotentialen i räntorna bedöms vara begränsad, och det ses möjlighet att söka bättre förräntning inom krediter. 

Läs hela investeringsstrategin med placeringförslag här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan