En stor del av 2019 har präglats av tydlig konjunkturoro vilket resulterat i en svår aktiemarknad, då uppgångar avlösts av nedgångar utan någon mer långsiktig trend. Sedan mitten av augusti har det dock sett annorlunda ut. Aktiemarknaden har utvecklats starkt och trenden är intakt. 

- Minskad rädsla för en global recession är den huvudsakliga förklaringen bakom optimismen. Till detta kommer förhoppningar om att någon form av handelsavtal mellan USA och Kina kommer att skrivas under. Samtidigt har centralbankernas agerande varit stödjande för stämningen, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Swedbank ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. 2019 har präglats av nedjusteringar av tillväxt- och vinstprognoser, men förhoppningar om att nivåerna har stabiliserats och till viss del vänder upp under 2020 har lyft aktiemarknaden.

- Våra huvudargument när vi höjde aktier till övervikt i augusti var att rädslan för en recession var överdriven och att vi förväntade oss någon form av framgång i handelssamtalen mellan USA och Kina. Till stor del är det just dessa två faktorer som varit stödjande för marknaden fram till i dag. 

Värderingarna i absoluta termer är inget som får optimismen att sprudla men det avgörande för Swedbanks fortsatta positiva syn grundar sig fortfarande på de båda argumenten från augusti. Dessa skapar en potential för betydande kapitalflöden till aktiemarknaden.

Inför den senaste rapportsäsongen utvecklades marknaden starkt samtidigt som det fanns en rädsla för att de svaga konjunktursignalerna skulle slå mot bolagens efterfrågan och lönsamhet. De värsta farhågorna besannades inte och aktiemarknaden fortsatte upp. Investerare hade varit alltför pessimistiska rörande bolagens förmåga att hantera avmattningen i tillväxttakten och allt färre bolag kommenterar den pågående handelsdispyten.

- Vi ser en sansad förväntansbild på konjunkturen och centralbankerna. Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i någon form av fas-1 avtal mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt låga räntor, ser vi som avgörande för högre aktiekurser.

Den positiva synen på aktier grundar sig alltså inte i förväntningar om hög tillväxt och stark vinstutveckling. Någon sådan behövs inte i nuläget. Förutsättningarna är ändå goda för att aktiemarknaden kan fortsätta upp. Räntan är också en avgörande parameter i detta resonemang. 

- I det låga ränteklimat som vi ser framför oss är det mycket svårt att skapa avkastning i klassiska ränteplaceringar och detta bör stödja flöden från räntemarknaden till aktiemarknaden. Då räntenivåerna relativt sett ligger mer under sina historiska nivåer än vad tillväxttakten gör är det dessutom lätt att argumentera för att aktiemarknaden bör handlas på en högre värdering än historiskt.

Stämningen på aktiemarknaden har svängt många gånger under året men den senaste tiden visar många undersökningar att optimismen börjar rota sig lite starkare. Vissa marknader har upplevt en kontrollerad konsolidering och något större säljtryck verkar inte finnas. Med en starkare tilltro inför 2020 är en längre period av omallokering till aktier sannolik. Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Det är detta som ofta benämns TINA – There Is No Alternative – det vill säga ”det finns inga alternativ”. Detta fenomen fortsätter att tala till aktiemarknadens fördel.

- Kraften i TINA tror vi inte skall underskattas – den kommer sannolikt lyfta aktiemarknaden till nya höjder så länge recessionen undviks och ett handelsavtal kommer på plats, säger Mattias Isakson. 


Läs hela investeringsstrategin med investeringsförslag här

Se Utblick om investeringsstrategin genom att klicka härViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan