Det senaste året har präglats av hopp och förtvivlan rörande konjunkturen, vinstutvecklingen och den pågående handelsdispyten. Under hösten har dock den svenska aktiemarknaden varit en av de bättre. Då den huvudsakliga drivkraften bakom den ökade optimismen grundar sig i en minskad recessionsrädsla är det naturligt att den konjunkturkänsliga svenska marknaden gått bra. 

-I början av året ansåg vi att den svenska börsen var alltför nedtryckt relativt den konjunkturbild vi förväntade oss. Därefter följde en lång period av osäkerhet och slagig aktiemarknad. Sedan slutet av sommaren har dock den globala recessionsrädslan tydligt minskat samtidigt som investerare på slutet har blivit mer villiga att addera risk, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

 Sedan februari i år har vi, med grund i vår mer optimistiska konjunktursyn, haft övervikt av den svenska aktiemarknaden. Avgörande för denna syn har varit en positiv vy av de svenska konjunkturkänsliga sektorerna, framförallt verkstadsbolagen. 

-Dessa segment har utvecklats bra och för en månad sen neutraliserade vi övervikten. Vi ser fortsatt positivt på de konjunkturkänsliga sektorerna men står kvar vid den neutrala vikten relativt övriga regioner vi följer. 

Nu bedömer vi dock att gapet mellan vinst och börsutvecklingen är stängt. Detta var ett av de argument vi framförde som anledning till att vara överviktad Sverige och det har vi nu alltså fått betalt för. 

Med en stor andel internationella konjunkturkänsliga bolag styrs den svenska börsen primärt av den globala makroutveckligen. Flödena till och från Sverige avgörs av den globala riskviljan, vilket gör Sverige till en marknad som ofta rör sig mer, åt båda håll, än andra marknader. 

-Av denna anledning var Sverige mer nedtryckt när recessionsrädslan var som störst och nu när den rädslan succesivt minskat har Sverige haft en period med starkare utveckling. Verkstadssektorn i Sverige handlas nu ungefär på samma premie jämfört med sin historik som ett globalt aktieindex. Det var inte fallet när de mer pessimistiska tongångarna vägde tyngre.

Den svaga svenska kronan har tydligt hjälpt vinsterna i många svenska bolag med internationell exponering. Riksbanken har varit tydlig med att de avser att höja räntan i december vilket i så fall sannolikt ger ett visst stöd till valutan. 

-I en fortsatt positiv riskmiljö är det dessutom sannolikt att kronan kan stärkas något. Oavsett om det blir så eller inte är nog perioden med det dopade vinststödet mer eller mindre bakom oss. 

I analytikernas prognoser ligger i regel nuvarande valutakurser som grund för siffrorna, vilket i praktiken innebär att det inte behöver betyda några större förändringar. Däremot kan vi inte i ett sådant här scenario räkna med fortsatt vinstdopning likt den vi haft den senaste tiden. 

-Den faktiska makroutvecklingen i Sverige har varit relativt motståndskraftig på slutet. Tillväxten kommer dock sannolikt att vara låg men en recession ser ut att undvikas, ett liknande mönster som vi ser för den globala ekonomin. 

Efter den tänkbara höjningen av räntan i december kommer sannolikt räntan förbli oförändrad en avsevärd tid framåt. Generellt sett är den låga räntan positiv för börsen men för den näst största sektorn i Sverige, bankerna, är högre räntor önskvärda. 

-Sektorn har av ett antal olika anledningar haft det tufft på aktiemarknaden under året. I kontrast till de starka konjunkturkänsliga sektorerna kan detta få en hämmande effekt på den svenska börsutveckligen även framöver, avslutar Mattias Isakson. 

Läs hela investeringsstrategin med placeringsförslag


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan