Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter, tillsammans värda cirka 27 miljarder. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan är 1,48 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbeståndet utgörs främst av kontorslokaler, men även samhällsfastigheter med skola och vård, lokaler för handel, hotell, produktion och industri, lager och logistik samt i viss utsträckning hyresbostäder. Bolaget arbetar kontinuerligt med att utveckla kvalitén och effektiviteten i fastighetsbeståndet. Arbetet omfattar förvärv av fastigheter, investeringar i befintliga fastigheter och utveckling av byggrätter. Den betydande byggrättsportföljen består till nästan hälften är bostäder. 

Förutom i Storstockholmsområdet äger Fastpartner även fastigheter i framför allt Göteborg, Norrköping och Gävle. 

Fastpartner har sitt ursprung i ett Fastighetspartner NF AB som bildades 1987 med bland annat ICA, Skandia och Skanska som ägare. Bolaget börsnoterades 1994 och bytte namn till Fastpartner år 2000. Bolaget är lönsamt och har som mål att på årsbasis nå ett rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor i slutet av år 2020. Tillfredsställande avkastning på eget kapital är överordnad expansion. 

Enligt Fastpartners bolagsordning har alla stamaktier rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning på stamaktier beslutas har D-aktierna rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A, dock högst fem (5) kronor per aktie och år. Betalning av utdelningen sker kvartalsvis.

För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför Fastpartner nu en nyemission och noterar bolagets D-aktie på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om bolaget på https://fastpartner.se/


Erbjudande i korthet

  • Teckningsperiod för allmänheten: 3 - 11 december 2019 klockan 17.00
  • Erbjudandepris: Inom prisintervallet 84 – 88 kronor per D-aktie (courtage utgår ej)
  • Minsta post: Anmälan från allmänheten om förvärv av D-aktierna ska avse lägst 130 D-aktier och högst 12 490 D-aktier, i jämna poster om 10 D-aktier. (Den som anmäler sig till köp av fler än 12 490 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet teckningskursen om 84 - 88 kronor motsvarar 130 D-aktier en minsta investering om 10 920– 11 440 kronor. 


Viktiga datum

  • Besked om tilldelning och fastställande av pris: 13 december 2019. 
  • Likviddag: 17 december 2019. 
  • Första dag för handel: 13 december 2019 på Nasdaq Stockholm. 

Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 17 december 2019. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 13 december 2019 klockan 01:00.


Se intervju med Fastpartners VD, Sven-Olof Johansson


Anmälan för Swedbanks och sparbankernas kunder
Anmälan om teckning av D-aktier kan göras 3 – 11 december 2019 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt


Viktig information
Swedbank är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Läs mer om erbjudandet, villkor och risker förknippade med erbjudandet på www.swedbank.se/prospekt 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan