Vad ligger bakom fondernas utveckling de senaste tre månaderna?

- Asienfond och Kinafond har gjort en stark comeback efter årsskiftet och var bland de fem fonder som hade bäst utvecklingen under de senaste 3 månaderna per 31 januari. Blickar man tillbaka till 2018, har båda fonderna ett mycket tufft år bakom sig. Osäkerhet, oro och volatilitet präglade börsutvecklingen under hela året. En upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina, en avmattning i Kinas ekonomi, räntehöjningar i USA och stark amerikanska dollar samt kraftigt fallande oljepriser under det fjärde kvartalet var de viktigaste faktorer som styrde marknadsutvecklingen.

I takt med allt svagare makrostatistik från Kina under andra halvåret 2018, har den kinesiska staten satt in flera åtgärder för att stabilisera landets tillväxt. Staten har bland annat genomfört sänkningar av bankreserven hos centralbanken för att öka likviditet i banksystemet, påskyndat vissa infrastrukturprojekt, tagit bort bostadsinköpsrestriktioner på vissa städer, sänkt inkomstskatten, infört skatteavdrag för barn- och äldreomsorg samt infört statssubventioner för vissa hushållsprodukter.  Starka signaler hörs också inom bilindustrin, som för första gången upplever en fallande försäljning efter 15 år i rad med uppgångar. Det finns även förhoppningar på en bolagsskattesänkning och momssänkning i framtiden för att stödja små företag och återuppliva den inhemska konsumtionen. Tron ökar att Kina kommer att göra allt för att dämpa den ekonomiska avmattningen. Rådande låga oljepriser är också gynnsamma för många oljeimportländer i regionen, bl.a. Indien och Filippinerna. Ett tillfälligt uppehåll för 25 procent importtullar för kinesiska varor till USA, en mycket låg värdering på aktiemarknaden ur ett historiskt perspektiv i kombination med en ökad riskvilja hos investerare ledde till stigande aktiekurser på de asiatiska marknaderna under januarimånaden. Uppgången förstärktes ytterligare av valutarörelser då de flesta valutor i Asien har förstärkts kraftigt mot den svenska kronan under den senaste tremånadersperioden, i synnerhet den indonesiska rupiahen och den thailanska bahten. 

Vad tror du om möjligheterna för fonderna framåt?

- Hur uthållig denna börsuppgång i Asien kommer att bli är beroende på flera faktorer, dels vilka framsteg som görs i handelsförhandlingar mellan USA och Kina, dels hur effektiva stimulansåtgärderna i Kina blir. Sist men inte minst påverkar räntepolitiken i USA och oljeprisnivåer marknadsutvecklingen i regionen i stort. På sikt är vi mycket positiva till de asiatiska markanderna. Kina kommer att fortsätta uppgradera sin tillverkningsindustri. Flyttningen av enklare tillverkningar från Kina gynnar länder i övriga Asien, bl.a. Vietnam, Indien, Indonesien och Filippinerna. Ökad infrastrukturuppbyggande och ökad medelklass i regionen kommer att skapa många investeringsmöjligheter för oss investerare.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan