Under januari har globala marknadsräntor sjunkit med mellan 5 och 10 punkter, där framför allt de europeiska och de svenska långräntorna sjunkit. Den makroekonomiska statistiken fortsätter att visa en något mer spretig bild samtidigt som centralbankskommunikationen mjuknat.

Både den europeiska centralbanken, ECB, och dess amerikanska motpart Federal Reserve (Fed) har under januari ändrat sin retorik på grund av ökad riskbild.

Tydligt är att centralbankerna blir mer och mer statistikberoende och kopplar bort autopiloten från den fastlagda åtstramningsplanen. Marknadsaktörerna har redan justerat sin förväntansbild där räntehöjningar från ECB är framskjutna och från Fed helt borttagna.

– Detta innebär att vi fortsätter att ha mycket lätta finansiella förhållanden. Även Riksbankens höjningsbana är så pass flack att den åtstramande effekten blir relativt liten, förklarar Johanna Högfeldt, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter:

– Vi fortsätter att förhålla oss neutrala till de svenska statsräntorna till följd av vår neutrala aktievikt. Långräntor har fallit men rent konjunkturellt är det fel tillfälle att rekommendera långa statsobligationsfonder till privatplacerare.


Successivt stigande räntor
Enligt Swedbank krävs en räntesänkningscykel för att en ränterisk utifrån ett investeringsperspektiv ska vara motiverad. Men så ser läget inte ut i dag, konstateras i den uppdaterade Investeringsstrategin.

De svenska räntorna är även extra känsliga för ränterisk på grund av de låga absoluta räntenivåerna. Därför förespråkar Swedbank taktiskt en kort duration, alltså ränterisk. Dessutom ser Swedbank att räntenivåerna i Sverige successivt kommer att stiga framöver.

– Som vi påpekat tidigare kan dock räntor, och i synnerhet långa räntor, ge ett skydd vid ökad oro på marknaden eftersom räntorna ofta faller då. Därav ger räntebenet ett diversifieringsbidrag till aktierisken, avslutar Johanna Högfeldt.

Rekommenderade produkter för aktiva kunder hos Swedbank och sparbankerna:

Se senaste Swedbank Utblick där Johanna diskuterar den nya investeringsstrategin.

Läs även varför Swedbank ser att 2019 har mer att ge i denna artikel.

Klicka här för att läsa hela strategin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan