Allt sedan hygienföretaget Essity knoppades av från SCA har bolaget signalerat att fokus legat på att minska marginalgapet gentemot andra bolag som tillverkar mjukpapper och hygienprodukter. Kepler Cheuvreux väntar sig därför en bättre än genomsnittlig vinstutveckling jämfört med jämförelsegruppen de kommande åren. Essitys resultat för det fjärde kvartalet överraskade också positivt till följd av högre slutproduktpriser. Det visar att Essity – liksom konkurrenterna i branschen – är igång med slutproduktsprisökningar för att kompensera för höga råmaterialpriser. Kepler Cheuvreux förväntar sig tydliga effekter av de högre slutproduktpriserna under 2019.

Kepler Cheuvreux ser en relativt stabil tillväxt på efterfrågan på Essitys produkter, bland annat till följd av inkomstökningar i tillväxtekonomier, och upprepar rekommendationen Köp för aktien.

Den väntade konjunkturnedgången gör att Kepler Cheuvreux sänker estimaten för kullagertillverkaren SKF:s vinst per aktie 2020–2021 med 26 respektive 11 procent. Det för att ta höjd för ett typiskt cykliskt scenario under 2019–2021. Det är fortsatt fallande makroindikatorer som gör att Kepler Cheuvreux sänker estimaten. Estimaten visar efter revideringen en organisk tillväxt för 2020 på minus 4 procent. Det första negativa kvartalet kommer enligt prognosen vara tredje kvartalet 2019 och botten kommer att nås tredje kvartalet 2020. 

Den nya prognosen ligger 15 procent under konsensus för 2020. Kepler Cheuvreux sänker rekommendationen för aktien till Minska från tidigare Köp.

Lastbilstillverkaren Volvos kvartalsrapport för det fjärde kvartalet var stark men orderingången för lastbilar rapporterades något under konsensusestimaten. Det förklaras med en svagare orderingång i USA och Europa där orderingången minskade med 24 procent respektive 14 procent. Den minskade orderingången i Europa var dock väntad på grund av den hårda konkurrensen. Kepler Cheuvreux väntar sig att orderboken i USA ger stöd åt aktien under 2019 och att en svagare lastbilsmarknad till viss grad balanseras av ökad serviceförsäljning. Dessutom väntar sig Kepler Cheuvreux att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Rekommendationen Köp upprepas för Volvoaktien.


Läs hela veckans Aktienytt genom att klicka här.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan