Sverige är ett litet exportberoende land vars många globalt exponerade bolag mår bra av valutadoping när vinsterna i starka utländska valutor räknas om till svaga kronor. 

2019 har hittills bjudit på en stark börs. För kronan har den nedåtgående trenden däremot förstärkts. Sedan början på året är den ned med 4 procent mot dollarn och 3 procent mot euron. Blickar vi lite drygt ett år tillbaka till årsskiftet 2017/2018 är dollarn upp med 13 procent och euron med 8 procent mot kronan. 

För svenska aktieägare är utvecklingen gynnsam, men utländska investerare tappar mycket av sina kursvinster i valutaförluster. 

- Det sistnämnda kan bli ett problem för svenska aktier. Om trenden med en allt svagare krona fortsätter länge kan det avskräcka utländska aktieägare, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank.

För svenskar som äger utländska aktier och fonder är bilden förstås den motsatta. Ungefär hälften av den senaste tidens uppgångar i de utländska allokeringar som Investeringsstrategin föreslår förklaras till exempel av valutakursförändringar. 


Flera orsaker 
Det finns flera orsaker till att kronan är svag. Även om Riksbanken höjde räntan i december förra året är den fortfarande negativ -0,25 procent. Och även om Riksbanken själv höll fast vid både ränteprognos, med en höjning i höst, och räntebanan vid sitt senaste räntemöte är det många på marknaden som inte förväntar sig en höjning förrän in i 2020. 

- De senaste inflationssiffrorna från SCB var betydligt lägre än väntat och innan Riksbanken håller nästa räntemöte kommer ytterligare inflationsstatistik vid två tillfällen. Blir den svag, är det inte sannolikt att Riksbanken vidhåller räntehöjningsplanerna, konstaterar Mattias Isakson. 

Förutom svag inflation oroas valutamarknaderna av andra inhemska frågetecken, som lägre BNP-tillväxt och en försvagad bostadsmarknad  

- Kortsiktigt brukar även den förestående utdelningssäsongen sätta press på kronan eftersom mycket stora kronbelopp då växlas, säger Mattias Isakson. 

Om Riksbanken mjuknar sällar den sig till andra centralbanker med Amerikanska Federal Reserve i spetsen. 

Egentligen borde Feds kovändning från ”fortsatta höjningar på autopilot” till ”nu följer vi noga marknaden och ekonomin och anpassar oss därefter” ha lett till en dollarförsvagning, men uppenbarligen väger det högre ränteläget och den amerikanska ekonomins förmåga att fortsätta överraska positivt tyngre. 

Att kronan försvagats trots det positiva börsklimatet hittills under 2019 är också något som Mattias Isakson menar talar för fortsatt kräftgång för kronan i närtid.

- Efter den senaste tidens kraftiga börsuppgångar är det inte otänkbart att vi går in i en mer volatil period på börsen, och då brukar kronan försvagas, säger han. Om börsen däremot fortsätter att stiga tyder det på ökad riskvilja på marknaden. Det skulle kunna få en stabiliserande effekt på kronan. 


klassiska vinnare
Verkstads- och råvarubolag brukar räknas som klassiska vinnare på den svaga kronan. Men kraftiga kronförsvagningar gynnar vissa och missgynnar andra verkstadsbolag. Mest påverkas Husqvarna och Electrolux. 

Största valutavinnaren bland verkstadsbolagen är Husqvarna vars rörelseresultat (EBIT) stiger med 12 procent när euron förstärks med 10 procent. En 10 procent starkare euro påverkar Atlas Copcos resultat negativt med 6 procent. 

Största förloraren på en starkare dollar är Electrolux, vars resultat minskar med 12 procent när dollarn förstärks med 10 procent. Därefter följer Husqvarna som tappar 6 procent av resultatet vid en 10-procentig dollarförstärkning. Största dollarvinnarna är SKF, Atlas Copco och Dometic. 


Störst effekt när kronan försvagas mot alla andra valutor. 

Effekten är i allmänhet mycket starkare än om bara dollarn eller euron stärks. Bland verkstadsbolagen är Electrolux, Husqvarna och Volvo är mest känsliga följt av Trelleborg och Sandvik. En 10 procent svagare krona mot alla andra valutor skulle öka Husqvarnas resultat med hela 18 procent, Volvos med 14 procent, Electrolux med 10 procent och Trelleborg, Sandvik och Atlas med 8 procent.

- Störst vinnare på en generell kronförsvagning är emellertid SSAB, vars rörelseresultat går upp med 30 procent om kronan försvagas med 10 procent. För Boliden och Stora Enso är motsvarande tal 15 respektive 7 procent, säger Mattias Isakson. 


Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent starkare euro

 • Husqvarna + 12%
 • Alfa Laval + 4%
 • Dometic +4%
 • Atlas Copco -6%
 • Electrolux -4%


Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent starkare dollar 

 • Atlas Copco +6%
 • Dometic +6%
 • SKF +6%
 • Electrolux -12%
 • Husqvarna -6%


Störst påverkan på rörelseresultatet av 10 procent svagare krona mot alla valutor 

 • SSAB +30%
 • Husqvarna + 18%
 • Boliden +15%
 • Volvo +14%
 • Electrolux +10%
 • Atlas Copco +8%
 • Sandvik +8%
 • Trelleborg +8%
 • Stora Enso +7% 


Flera av valutavinnarna är Sektorfavoriter och/eller med i Fokusportföljen.   

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan