Amerikanska bolag har under mycket lång tid lyckats överraska med högre vinsttillväxt än marknaden räknat med. Inför rapporterna för fjärde kvartalet fanns det en utbredd rädsla på marknaden för att denna positiva trend skulle brytas.

– Så blev det inte. Drygt 70 procent av de amerikanska bolag som rapporterat har slagit förväntningarna. Totalt har de rapporterade vinsterna kommit in ungefär fyra procent bättre än vad analytikerna hade räknat med. Det är visserligen inte en lika hög positiv avvikelse som tidigare kvartal, men det är ju trots allt ändå bättre än analytikerna befarat, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Till viss del beror det positiva utfallet förstås på att förväntningarna skruvats ned under den turbulenta börshösten. Men resultaten visar framför allt samma bild som makrostatistiken, nämligen att vi befinner oss i en avmattning men inte att det är någon annalkande recession i sikte. Något som även bekräftas i bolagens kommentarer.

Det är långt ifrån det scenario som många målade upp inför årsskiftet.

– Budskapet från bolagen är precis det som vi och marknaden behöver höra. Att marknaden tagit emot rapporterna positivt beror på att värderingarna tagit höjd för ett betydligt värre scenario, och i det nya ljuset är aktiemarknaden fortfarande relativt attraktivt värderad, säger Mattias Isakson.


Låga förväntningar inför 2019
Med tanke på det kraftigt positiva genomslaget på bolagens resultat från skattereformen i USA i början på förra året väntas vinsterna falla under första kvartalet 2019. För helåret väntas fortfarande vinsttillväxt, men nivån har fallit och är nu låg.

– Att förväntningarna är lågt ställda när vi går in i 2019 är bra ur ett marknadsperspektiv, eftersom det då finns utrymme för positiva överraskningar, konstaterar Mattias Isakson.

De svenska bolagens rapporter bekräftar bilden av att efterfrågan fortfarande är hygglig men samtidigt att tillväxten blir svagare 2019 än 2018.

– På aggregerad nivå kom de svenska bolagsvinsterna under fjärde kvartalet in helt i linje med förväntningarna, medan försäljningen var något bättre. Vi ser tydligt att mer tidigt cykliska segment såsom fordons- och energirelaterat uppvisar lägre lönsamhet medan mer sencykliska segment som gruvor och industrirelaterat går bättre, säger Mattias Isakson.

Aktievärderingarna i Sverige indikerar fortfarande ett kraftigare vinstfall snarare än en mild dämpning av konjunkturen under 2019.

– Vi tror att konjunkturen kommer att stabilisera sig och att räntorna förblir låga. Men för att få en ihållande förbättring av stämningen på marknaden krävs sannolikt någon form av överenskommelse i handelskonflikten mellan USA och Kina. Vi tror att även det kommer, säger Mattias Isakson.

Tittar man på bolagens balansräkningar så är de överlag starka. Det finns utrymme både för utdelningar och investeringar utan att de blir ansträngda.

– Även om enstaka bolag, som till exempel NCC minskade sin utdelning, så har de flesta levererat uppmuntrande utdelningsförslag. De starka balansräkningarna gör att bolagen är betydligt bättre rustade för sämre tider idag än de var inför Lehmankrisen, säger Mattias Isakson.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan