Vad är en blå obligation?

- Baltic Blue Bond är den första helt blå obligationen på marknaden där investeringarna öronmärks enligt Green Bond Principles. Det är alltså en grön obligation där investeringarna ska gå till miljöprojekt kopplade till vatten i regionen, främst Östersjön.

Vad ska pengarna i den här obligationen användas till?

- Norden och Baltikum är rikt på vattenresurser, men mänsklig aktivitet har satt alldeles för högt tryck på de marina resurserna och kustmiljöerna. Östersjön är idag ett av världens mest förorenade hav. Eftersom Östersjön bara har förbindelse till världshaven genom två smala sund (Öresund och Bälten) så tar det ungefär 30 år att cirkulera och byta ut allt vatten. Det gör i sin tur att föroreningar blir kvar under mycket lång tid. 

Förbättring av den marina miljön är en av de viktigaste pelarna i Baltic Blue Bond och investeringarna som görs kommer att spela en viktig roll i återhämtningen av Östersjön. Den totala investeringen på 2 miljarder kronor ska användas till vattenreningsprojekt, skydd av grundvatten, storm- och översvämningsskydd samt för att restaurera det marina ekosystemet i regionen. Utöver flera projekt inom vattenrening har Stockholm Stad sökt finansiering för avtappningskapacitet och högre slussportar för Slussen som ska göra staden mer resistent mot stigande havsnivåer.

Varför har vi valt att investerat i en blå obligation?

-Vi har under lång tid arbetat med att kombinera god avkastning med hållbarhet i våra investeringsprocesser och det är roligt att se vilka fantastiska resultat vi åstadkommit. Det är naturligtvis extra roligt att delta i den här obligationen med tanke på hur viktig Östersjömiljön är för våra kunder.

Är det bättre ränta på en blå obligation?

- Det fina med dess obligationer är att de dessutom ger en bättre förräntning (0,5 %) än statspapper med samma löptid (5 år) trots en likvärdig kreditrisk. Obligationerna är garanterade av åtta olika länder; Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen.

Vilka fonder kommer att investera i obligationen?

- Obligationsfond, Ränta Flexibel, Ethica Obligation, Ethica Obligation Utdelande och Talenten Räntefond MEGA.

Kommer Swedbank Robur investera i fler blåa obligationer om det blir möjligt framöver?

- Kommer det fler tillfällen med sådana här investeringar kommer vi att vara mycket intresserade om projekten och avkastningspotentialen är rätt.


Swedbank Robur Obligationsfond

1 mån
-0,16%
3 mån
-1,21%
i år
+1,93%
1 år
+1,85%
3 år
+3,03%
5 år
+5,90%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
138,08
sharpe
0,93
förv.avg.
0,50%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använ…

Swedbank Robur Ränta Flexibel

1 mån
-0,13%
3 mån
-0,47%
i år
-0,51%
1 år
-0,69%
3 år
-1,36%
5 år
-2,56%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
254,06
sharpe
-0,11
förv.avg.
0,60%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Sverige och utomlands. Fonden placerar främst i svenska statsskuldväxlar och säkerställda obligationer, men också i obligationer utgivna av företag, banker, stater, landsting och ko…

Swedbank Robur Eth Obligation

1 mån
-0,22%
3 mån
-1,37%
i år
+1,18%
1 år
+1,11%
3 år
+2,47%
5 år
+5,23%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,69
sharpe
0,81
förv.avg.
0,40%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. Fonden följer hållbarhets- och etikkriterier och väljer de bolag i varje bransch som …

Swedbank Robur Eth Obl. Utd

1 mån
-0,24%
3 mån
-1,41%
i år
+1,16%
1 år
+1,09%
3 år
+2,50%
5 år
+5,51%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
116,32
sharpe
0,81
förv.avg.
0,40%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer. Av resterande del ska skuldförbindelserna som lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- enl. Standard & Poor´s eller motsvarande från ann…
 

Swedbank Robur Tal. Ränta MEGA

1 mån
-0,23%
3 mån
-1,42%
i år
+1,16%
1 år
+1,08%
3 år
+2,34%
5 år
+4,95%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
111,71
sharpe
0,79
förv.avg.
0,40%
Fonden är en obligationsfond som främst placerar i statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer som har hög kreditvärdighet. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer Sven…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan