Epirocs försäljning kommer från produktion och service av gruvutrustning och maskiner. Epiroc hade intäkter på 31,4 miljarder SEK under 2017 och har över 13 000 medarbetare. De viktigaste segmenten är koppar- och guldgruvor som står för cirka 60 procent av kunderna. Utöver en väntat stark efterfrågan från koppar gynnas Epiroc av teknologitrender som elektrifiering och automation. Efterfrågan på koppar drivs av elektrifiering och den globalt ökande efterfrågan på batterier. Epiroc är starkt positionerat för att dra nytta av de pågående teknologiska trenderna inom gruvnäringen. Elektrifierade maskiner tros exempelvis bli hett efterfrågade i framtiden, då dessa skulle möjliggöra avsevärda kostnadsbesparingar för ventilation och luftrening. Bara ventilation kan idag stå för hälften av energikostnaderna i en underjordisk gruva och då Epiroc har flera projekt i pipeline för eldrivna maskiner har de goda förutsättningar för att möta den kommande efterfrågan.  Kepler Cheuvreux bedömer att produktiviteten kan öka mellan 40-80 procent genom automation och digitalisering.

Konjunkturoro

Då PMI och andra ekonomiska indikatorer har fortsatt att falla har risken för en möjlig recession hamnat i huvudfokus. Inte oväntat har även gruvutrustning berörts av oron och Epirocs aktie föll med 19 procent från toppen i oktober till botten i december, vilket var 12 procentenheter sämre än breda europeiska index. Samtidigt har metallpriserna visat motståndskraft under samma period.

Nyckeln för fortsatta investeringar inom gruvnäringen och expansion av nya gruvor beror på gruvbolagens lönsamhet. Finansiellt är de i betydligt bättre skick nu än tidigare. Vid nuvarande metallpriser är de flesta koppar- och guldgruvor kassaflödespositiva och med de senaste årens mycket goda kassaflöden har gruvbolagen kunnat sänka skuldsättningen, vilket ger utrymme för investeringar.

Begränsad korrelation med industricykeln

En anledning till avknoppningen av Epiroc från Atlas Copco var att industrikonjunkturen och gruvkonjunkturen är mycket olika. Trots mycket begränsat med historiskt data ger statistiken stöd då gruv- och industrikonjunkturen har varit helt frånkopplade sedan 2013-2014. Kepler Cheuvreux bedömer därför att Epirocs tillväxt inte nödvändigtvis saktar ned även om det blir en industrirecession. 

Efterfrågan på koppar, Epirocs viktigaste metall, kommer i allt högre grad att styras av stigande global efterfrågan på batterier. Samtidigt finns det begränsningar på utbudssidan då gruvorna börjar bli uttömda och då de senaste åren präglats av underinvesteringar, sedan gruvcykeln nådde sin förra topp under 2012. En höjd kopparproduktion kräver därför nyinvesteringar, vilket ger stöd för Epirocs orderingång. Kepler Cheuvreux tror inte att den industriella avmattningen kommer att återspeglas i gruvkonjunkturen, särskilt med tanke på den höga efterfrågan på koppar. Sandviks Q4-resultat, tidigare i veckan, som visade på en avmattning inom industrisegmentet, visade på fortsatt styrka inom gruvsegmentet. Det stödjer Kepler Cheuvreuxs uppfattning om att gruvkonjunkturen ännu är i början av cykeln. Dock intar de en lite försiktigare position avseende den framtida organiska tillväxten och bedömer att Epiroc växer med 7 procent 2020 och med 4 procent 2021.


logo

Epiroc

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan