Utsikter för oljepriserna

Efter ett skakigt slut på 2018 förväntar sig Kepler Cheuvreux att volatiliteten fortsätter under 2019. De två huvudsakliga drivarna av oljepriset blir den globala efterfrågan, styrd av BNP-utvecklingen, samt utvecklingen av det amerikanska utbudet som väntas växa med 2 respektive 1 miljon fat om dagen för 2019 och 2020, vid ett antaget oljepris av 70 USD per fat.

Kollapsen i oljepriset under senare delen av förra året var inte främst beroende på fallande efterfrågan utan snarare som ett resultat av högre utbud. Sanktionerna mot Iran fick lägre effekt än väntat samtidigt som det amerikanska utbudet steg kraftigt. OPEC:s beslut i december att sänka produktionen med 1,2 miljoner fat per dag förväntas skapa en marknad i relativ balans under 2019. Dock förväntas den extrema volatiliteten att kvarstå då oroshärdar kvarstår (Iran, Libyen, efterfrågan, utbudet i USA).

Kassaflödet når breakeven vid 53 dollar per fat

I genomsnitt når Kepler Cheuvreuxs jämförelsegrupp breakeven efter utdelningar vid ett oljepris på 53 USD per fat. Nuvarande värdering medför ett implicit oljepris på i genomsnitt 49 dollar per fat, vilket utgör en buffert mot det långsiktigt antagna oljepriset på 65 dollar per fat. Breakeven-nivåerna för enskilda bolag kan dock komma att förändras genom överambitiösa utdelningsprogram eller tillväxtplaner, vilket inte ska uteslutas då kassorna börjar svälla.

Skatter utgör effektiv hedge

Norsk skattelagstiftning kombinerar höga skattesatser med generösa avdragsmöjligheter, vilket syftar till att stimulera nyinvesteringar. Bakgrunden till skattereglerna var den allt lägre prospekteringen omkring 2005. Skattereglerna möjliggör en återbetalning med 78% av kostnaderna för prospektering och utveckling offshore, så länge bolaget inte är skattskyldigt. Samtidigt finns en särskild petroleumskatt som lyfter marginalskatten till 78%, vilket är långt över den vanliga bolagsskatten på 23%. Skattereglerna utgör en kudde för bolag som är aktiva offshore i Norge under tider med lägre oljepriser, men de innebär också att en stor ökning i oljepriset till största delen förloras i skatt. Nettoeffekten är att i en miljö med låga oljepriser gör norska olje- och gasfält fortfarande vinst, vilket ger bättre möjligheter till finansiering även i sämre tider.  

Uppsida i DNO och Aker BP

Kepler Cheuvreux har Lundin Petroleum som favorit i sektorn (Tillfälle i Lundin Petroleum) men ser även uppsida i DNO och Aker BP. Under 2019 väntas en lösning på DNO:s pågående uppköp av Faroe Petroleum. För DNO skulle förvärvet diversifiera intäkterna som för närvarande främst härrör från irakiska Kurdistan. En trigger i DNO är den pågående borrningen i Irak. När det gäller Aker BP har de mycket ambitiösa tillväxtmål utöver ägarandelen i Johan Sverdrup. Även utan att nå målen fullt ut ser Kepler Cheuvreux värden som motiverar en köprekommendation. De norska skattereglerna utgör ett skydd på nedsidan.

 Kepler Cheuvreuxs syn på DNO och Aker BP

DNO

Aker BP

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan