Alltmedan globala aktier under hösten och vintern haft en minst sagt tråkig utveckling, har Tillväxtmarknader, under fortsatt hög volatilitet, överträffat ett globalt index och också utmärkt sig positivt jämfört med den förväntansbild många har på dem i en omgivning med låg riskaptit.

Under 2018 som helhet däremot har regionens aktiemarknader utvecklats klart sämre än utvecklade motsvarigheter. Relativutvecklingen, inte minst gentemot USA, var speciellt svag under perioden juni-september.

Tillväxtmarknadsvalutorna har också stabiliserats. Det har bidragit till en relativt hygglig avkastning både i lokal valuta (regionens förhållandevis höga externfinansiering blir mindre betungande) och till utvecklingen i svenska kronor sedan oktober.

Den relativa styrkan gäller marknader som också tidigare under 2018 har varit stabila, av de större till exempel Brasilien och Ryssland, men också några som hade det tungt tidigare under året, som Kina, Turkiet och Sydafrika.

Flera faktorer som tidigare under 2018 bidrog till svag utveckling för Tillväxtmarknaderna kvarstår, inte minst handelsdispyten mellan USA och Kina. Andra parametrar har svängt lite i positiv riktning under hösten, till exempel tillväxtländernas valutaparitet mot dollarn.

Signalerna från amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) är inte entydiga, som på sistone agerat lite mer duvaktiga. Mindre aggressiva tongångar från Fed skulle, allt annat lika, tolkas positivt för tillväxtmarknadsländernas valuta-och aktiemarknader. Metallpriserna har samtidigt under perioden varit långt ifrån starka, men ändå stabiliserats efter nedgången tidigare under året.


Stora avvikelser på ländernivå
Även om ekonomiska och finansiella attribut för tillväxtmarknadsländerna i många avseenden liknar varandra skiljer de sig på många punkter, och detta har bidragit till ordentlig skillnad i avkastningen på ländernivå.

Sedan vi höjde vår rekommendation för regionen i början av oktober har framförallt Brasilien (presidentskifte med åtföljande förhoppningar om inrikespolitiska reformer), men också Sydafrika och Ryssland, klarat sig relativt väl genom turbulensen. En del marknader med betydande inslag av IT, som Korea och Taiwan, har haft det tyngre och avkastat lite svagare än ett globalt index.


Kina ökar stimulanserna
Tecken på ökade kinesiska penning- och finanspolitiska stimulanser, i spåren av minskad ekonomisk aktivitet, och i linje med hur man har hanterat tidigare avmattningar, har också bidragit till en mer positiv syn på Tillväxtmarknaderna.

Kinesisk PMI, detaljhandel, bilförsäljning, import, prisutveckling etc. har under hösten och vintern varit i avtagande och har av myndigheterna mötts med bland annat sänkta reservkrav för bankerna och olika typer av skattelättnader.

Trots en inom flera segment ansträngd kreditmarknad, tror vi att kinesiska myndigheter har verktyg att med riktade medel möta en avmattning, men åtgärderna får genomslag med fördröjning. En fortsatt svag yuan bidrar till stimulanseffekten.

De handelpolitiska diskussionerna är högst levande, och de senaste månadernas marknadsturbulens har säkert ökat intresset från de närmast inblandade att komma överens. Utvecklingen för S&P-indexet är en viktig indikator för USA:s president Donald Trump i hans sätt att mäta (och marknadsföra) både ekonomisk och politisk framgång.

Konflikten har redan orsakat betydande förändringar i globala handelsflöden och osäkerheten i dess spår kommer att medföra fortsatta omallokeringar, men ett avtal skulle tolkas mycket positivt för tillväxtmarknadsländerna.


Vi rekommenderar fortsatt övervikt
Ett viktigt argument för att övervikta regionen – först i oktober och sedan ytterligare i december – har varit och är låga värderingar, ställda i relation till fortsatt goda vinstutsikter. 

Det är rimligt att tro att detta gett relativt stöd under höst och tidig vinter. Vinstestimaten har liksom för övriga stora regioner kommit ned en del sedan den senaste rapportperioden. För 2019 ligger tillväxtprognosen nu kring 8 procent.

Trots flera kvarstående osäkerhetsfaktorer och risk för att prognoserna ställs ned i samband med kommande rapportperiod, tycker vi fortsatt att detta väl ryms i aktuella värderingar och behåller vår övervikt, som är den enda vi har inom tillgångsslaget aktier.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan