Det är detta tankesätt som ligger bakom Swedbanks månatliga Investeringsstrategi och den viktning av olika tillgångsslag som görs i den. 

Men låt oss börja från början. 

Anledningen till att man över huvud taget investerar sina pengar och inte bara sparar dem på hög är att man vill få avkastning på sitt kapital, få pengarna att växa. 

När man investerar är en avgörande faktor att man blir kompenserad för den risk man tar. Allt annat lika ska en högre risk i sparandet innebära en högre potentiell avkastning. Nackdelen är att sannolikheten också är större att förlora pengar, medan lägre risk innebär motsatsen. Det vill säga lägre potentiell avkastning och mindre risk att förlora pengarna. 

- Alla har i någon mån en individuell riskprofil som utgår ifrån personliga preferenser kring risk samt placeringshorisont. En lång placeringshorisont talar för en högre risk i portföljen då man över tid som investerare tenderar att bli kompenserad för att utsätta sitt kapital för risk, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg.

Den personliga riskprofilen kan ses som den strategiska allokeringen. För enkelhetens skull kan man till exempel säga att 50 procent aktier och 50 procent räntor stämmer överens med den egna individuella riskprofilen och därmed den normala/neutrala strategiska allokeringen som man har i sin sparportfölj. 


Skapa högre avkastning 
- Men då marknader och tillgångsslag rör sig och ändras över tid så är det ofta så att vissa tillgångar är attraktivare än andra, om vi återknyter till antaget om att man som investerare vill bli kompenserad för den risk man tar. Detta talar för att man ibland för att försöka skapa en högre avkastning frångår sin strategiska allokering för att man ser mer potential i förhållande till risk i ett specifikt tillgångsslag, säger Johannes Bjerner.  

Låt säga att givet väldigt låga räntor och en låg värdering på börsen så är det attraktivare att investera på börsen framför räntor. Och givet den övertygelsen kanske förhållandet blir 60 procent aktier och 40 procent räntor. I detta läge har man med andra ord en 10-procentig övervikt i aktier och en 10 procentig undervikt i räntor i sin taktiska allokering i förhållande till sin långsiktiga strategiska allokering. På samma sätt kan man bredda antalet tillgångsslag och regioner i sin strategiska allokering och över- och undervikta olika tillgångsslag och regioner i sin taktiska allokering.  

- Tänk också på att med jämna mellanrum rebalansera din portfölj så att proportionen mellan de olika tillgångsslagen stämmer överens med din individuella riskprofil. Efter de senaste årens börsuppgång är det sannolikt så att många har högre andel aktier i sin portfölj än de tänkt sig från början, säger Johannes Bjerner. 

Till Investeringsstrategin


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan