Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader framför allt i Europa och USA, och Kepler Cheuvreux bedömer att den amerikanska orderboken kommer att ge stöd under 2019. Utvecklingen väntas dock bli lugnare framöver, vilket i viss mån balanseras av en ökad serviceförsäljning efter de senaste årens starka lastbilsförsäljning. Under 2018 stördes också produktionen av ett flertal flaskhalsar i produktionen, vilket gav högre kostnader. Under 2019 väntas produktionen löpa smidigare med färre flaskhalsar.

Volvos nettokassa väntas uppgå till 40 miljarder kronor eller 20 kronor per aktie (17 procent av aktiekursen) trots reserveringen gällande utsläppsproblematiken i lastbilarna. Även om industrin är cyklisk och Volvo behöver upprätthålla en god kreditrating för sin kundfinansiering anser Kepler Cheuvreux att det finns utrymme för en extrautdelning på minst 5 kronor utöver en ordinarie utdelning på 4,5 kronor. Även utan extrautdelning ger den ordinarie utdelningen en fin direktavkastning. Vidare finns fortsatt goda förutsättningar för att knoppa av det näst största affärsområdet Construction Equipment

Volvo-aktien erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 8,5x. P/E-multpeln sjunker till 7x om nettokassan på 20 kronor dras från aktiekursen (en utdelning av nettokassan skulle inte förändra vinsten per aktie).


Kepler Cheuvreuxs syn på Volvo

  • Global marknadsledare 
  • Attraktivt värderad
  • Möjlig avknoppning av Construction Equipment
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 130 kronor 


Kepler Cheuvreuxs syn på ABB

  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 22 CHF


Till Fokusportföljen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan