Den nordiska fastighetssektorn har haft god utveckling sedan årsskiftet, med en genomsnittlig kursökning på 25 procent. Framöver är utsikterna fortsatt bra, även om det skiljer sig något mellan fastighetstyper. Sektorns lönsamhet är till sin natur något känslig för det allmänna ränteläget, där de låga räntorna i Norden ser ut att bestå även under kommande år. Konjunkturutvecklingen, också viktig för dessa företag, prognostiseras vara god med hyfsad BNP-tillväxt för samtliga nordiska länder. Fram till och med år 2021 förutses därmed platta eller stigande fastighetsvärden för sektorn som helhet. 

Nedbrutet i segment har kommersiella fastigheter utvecklats väl. Hyrorna har gått upp speciellt mycket i Stockholm (25 procent sedan år 2016), bland annat till följd av hård stadsplanering som håller nere nyproduktion. Oslo har inte stigit lika mycket men väntas vara på väg. Då kommersiella hyreskontrakt brukar omförhandlas vart 3–5 år finns en eftersläpning innan ökade hyresnivåer resulterar i högre intäkter för fastighetsbolagen. 

Logistikfastigheter är särskilt heta just nu, medan detaljhandelsfastigheter är något mer problematiska. Kepler Cheuvreux poängterar dock att problemen med de senare inte ska överdrivas. 


Balder – Hög andel bostäder gör aktien stabil
Det göteborgska Balder styr över en bred uppsättning fastigheter, där Helsingfors faktiskt har störst andel med 27 procent. Göteborg, Stockholm och Öresundsregionen står för 20 procent var. Bostäder är det klart största segmentet med 60 procent av portföljen, vilket gör företaget stabilt då dessa är mindre benägna till svängningar i värde eller hyresnivåer än exempelvis kontor. Kepler Cheuvreux anser därmed att en premie på 5 procent i aktiekursen är motiverad. Denna i kombination med att företaget bedöms utvecklas i samma gynnsamma takt som fastighetssektorn som helhet ger aktien en tydlig uppsida jämfört med nuvarande kurs, och rekommendationen höjs därmed från behåll till köp. 

Synen på Balder
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 358 SEK


Diös – Rekordstora projekt på gång
Diös är fokuserat på norra Sverige, vilket ger aktien en unik profil som bland annat är mindre volatil. Bolagets innehav består av både kommersiella fastigheter och bostäder. I fem års tid har huvudfokusen varit att öka lönsamheten i existerande fastighetsbestånd, bland annat genom att minska vakansgraden från 11 till 9 procent. Med ryggen säkrad väntas bolaget nu ägna sig åt betydligt fler nybyggnationer, och projektportföljen är redan rekordstor. Närmast i tiden är två stora hotell i Sundsvall och Umeå som ska färdigställas år 2021 respektive 2022. Kombinerat med väntat stigande substansvärden (NAV) och en cirka 13 procentig ökning av vinsten (EBITDA) fram till år 2021, ökas riktkursen och aktien höjs från behåll till köp.  

Synen på Diös
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 79 SEK


Fabege – Bra lägen och dolda värden
Fabege kan summeras med två ord, ”kontor” och ”Stockholm”. Kontorslokaler utgör över 85 procent av innehavet, och detaljhandelsfastigheter är största gruppen av resten. Geografiskt står 45 procent av beståndet i centrala Stockholm, 45 procent i Solna, och 10 procent i Hammarby Sjöstad. Fabege bedöms ha sällsynt bra lägen för många av sina fastigheter, vilket tillsammans med det höga priset från försäljningen av fastigheten Pelaren övertygar Kepler Cheuvreux om att Fabege har ansenliga dolda värden i sitt innehav. Alltså tillgångar som är undervärderade i balansräkningen jämfört med det riktiga marknadspriset, och inte återspeglas i nuvarande aktiekurs. Därmed får aktien en premie på 5 procent. Tillsammans med en extraordinärt stor projektportfölj samt att fastighetsmarknaden i Stockholm väntas växa snabbare än snittet bedöms Fabege som ett gott investeringsval.   

Synen på Fabege
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 164 SEK


Hufvudstaden – Ryktet om butikshandelns död är starkt överdrivet
Hufvudstadens fastighetsbestånd är beläget i Stockholm och Göteborg, med 80 respektive 20 procent av tillgångsvärdet. Då 43 procent av hyresintäkterna kommer från detaljhandel och restauranger är vissa skeptiska mot aktien, men Kepler Cheuvreux ser detta som obefogat. Generellt poängteras att butikshandel som sådan inte alls är utdöende, och att speciellt exklusiva butiker samt de som säljer basnödvändigheter väntas gå bra. Vidare betraktas Hufvudstaden som en defensiv aktie då bolaget har en stark balansräkning med låga skulder, stabila intäktströmmar, och en historia av regelbundna utdelningar. I takt med att hyresavtalen omförhandlas under kommande år kommer bolaget också kunna glädjas åt den senaste tidens hyresuppgångar. Sammanfattningsvis höjs därmed riktkursen för aktien.

Synen på Hufvudstaden
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 198 SEK


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan