Joachim Spetz, styrelseordförande Swedbank Robur Fonder och valberedare

Hur viktigt är mångfald i en styrelse?

I grunden handlar det om att ge bolaget de bästa förutsättningarna att skapa långsiktig hållbar avkastning. En styrelse ska både formulera och dra upp riktlinjer för verksamheten men också ifrågasätta bolagets strategi. Om alla i styrelsen har samma bakgrund, utbildning, kön mm blir det inte bra. Gruppen måste kunna utmana varandra, se möjligheter och problem och kunna vända på alla stenar. Då behövs mångfald i styrelserummet för att på bästa sätt både sporra och utmana bolagets ledning.

Hur arbetar du med frågan som valberedare?

Det gäller att tidigt i valberedningsarbetet sätta mångfaldsfrågan på agendan och diskutera vad som saknas i gruppen eller vad som behöver förstärkas. Argument som ”vi arbetar i en speciell bransch där mångfald inte går att tillämpa” eller ” vi har alltid varit framgångsrika trots att vi bara har män i styrelsen” måste monteras ner. Då är det viktigt att göra klart att ska man långsiktigt ha Swedbank Roburs fonder som ägare så måste det finnas en tydlig process kring frågan.

Jan Andersson, valberedare för Swedbank Roburs fonder

Hur går arbetet med att nå jämn könsfördelning i styrelserna?

För 10-15 år sedan var det fler som ifrågasatte nödvändigheten av en jämn könsfördelning i styrelsen. Men idag är vi i många bolag nära den målsättning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt upp till år 2020. När vi nu är på väg att uppnå jämställda styrelser i börsbolagen väntar nästa steg: vi måste få betydligt fler kvinnor i ledande linjebefattningar i företagen. Duktiga affärschefer är dessutom en viktig rekryteringsbas för valberedningarna. Därför måste vi få större fokus både från bolagens styrelser och vd-ar att arbeta för ökad jämställdhet även bland de operativa cheferna.

Finns det exempel där mångfaldsarbetet fungerat sämre?

Jag tror det funnits en övertro på ”geografisk mångfald”, det vill säga att leta styrelseledamöter från olika delar av världen. Att förflytta personer genom nio tidszoner för ett endagssammanträde i Stockholm är inte optimalt. Idag letar vi hellre efter personer i närområdet som har stor erfarenhet från olika delar av världen.

Ett annat exempel är styrelseledamöter som är kopplade till huvudägare. Vi tycker generellt att det är bra med starka ägare som tar ansvar för företagens utveckling. Vi konstaterar dock att över 80 procent av de styrelseledamöter som är kopplade till större ägare (äger mer än tio procent) är män. Så här ser vi ett behov av bättre balans.

Marianne Flink, styrelseledamot i Swedbank Robur Fonder och valberedare

Vad innebär mångfald för dig som valberedare?

Mångfald är ett brett begrepp. Förutom kön och nationalitet som är givet, kan det vara olika utbildningsbakgrunder, att vara bosatt och verkat i olika länder, erfarenhet från andra branscher etcetera. Det är viktigt för mig eftersom jag är övertygad om att en grupp som präglas av mångfald presterar bättre och det är viktigt när vi pratar om en grupp som styrelsen som har en viktig roll för att skapa aktieägarvärde i bolagen som våra fonder investerat i.

Finns det några särskilda utmaningar när det gäller mångfald i styrelser?

Om jag ska spetsa till det: det är inte svårt att föra mångfaldsdiskussioner men det kan ibland vara svårt att få igenom ett förslag som präglas av mångfald. Betänk att styrelsen är en relativt liten grupp. Man vill snabbt ha nytta av varje ledamot. Då kan det vara frestande att satsa på ”säkra kort”. En grupp som präglas av mångfald kan behöva längre tid för att fungera bra och det ställer stora krav på ordföranden.

Marianne Nilsson, chef Ägarstyrning och valberedare

Hur tycker du att arbetet med mångfald i valberedningarna utvecklats över tiden?

Jag tycker att det är stor skillnad i valberedningsarbetet idag jämfört med situationen runt millennieskiftet. Både valberedningar och styrelser reflekterar mer kring styrelsens sammansättning idag och vi har också nått resultat. Väl sammansatta styrelser innebär en blandning av olika erfarenheter och kompetenser. Sökprocesserna har också breddats för att till exempel förbättra könsbalansen i styrelserna. Mycket har hänt, men vi behöver göra mer så frågan behöver kontinuerligt adresseras.

Hur arbetar ni med denna fråga gentemot era valberedare?

Vi har löpande möten med våra valberedare och då pratar vi mycket om vikten av mångfald i grupper och hur vi som ägare kan påverka styrelsernas sammansättning. Vi tydliggör behovet av att tänka brett och letar mer efter erfarenhet av liknande utmaningar än till exempel enbart branschkompetens. Samtidigt är det viktigt att mångfald inte reduceras till att bli en ”tick-the-box-övning”, styrelsen är ett lag och med det angreppsättet blir det naturligt att laget inte blir komplett om vi bara letar ”mittfältare”.

Mångfald är lönsamt, det är inte en rättvisefråga. Därför är det viktigt att den finns på den strategiska agendan och att styrelsen visar vägen! Då är det naturligt att vi har med oss frågan i valberedningsarbetet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan