En resa från vad till hur

I början var hållbara investeringar enbart ett moraliskt eller etiskt val där en investerare inte nödvändigtvis tänkte på ekonomiska konsekvenser. Allt efter att förståelsen för hur socialt ansvar kunde förbättra företagens varumärke eller minska riskerna i affärsverksamheten har etiska investeringar vuxit. Numera kan etiska investeringar sägas vara en del av begreppet hållbara investeringar som i sin tur är ett samlingsbegrepp för en rad olika arbetssätt som en investerare kan tillämpa för att ta miljö- och samhällsansvar i sina investeringar (2). Bland annat innebär det att förvaltare investerar aktivt i bolag och i sektorer som hanterar hållbarhetsfrågor bäst. I dessa bolag är hållbarheten integrerat i hela företagets affärsprocess och genererar även lönsamhet. Hållbarhetstänkande handlar därför mycket om att skifta fokus från vad som produceras till hur man producerar. Detta har också lett till att investerarna ställer allt större vikt på hur avkastningen har skapats istället för vad avkastningen har varit.

Med demografi som stöd lyfter hållbara investeringar

Olika akademiska studier har visat på en stark koppling mellan lönsamhet och hantering av hållbarhetsfrågor. Detta till trots har akilleshälen varit investerarnas skepticism mot lönsamheten på hållbara investeringar.  Men profilen på det stora globala investerarkollektivet har, och kommer att, förändrats samtidigt som de rådande demografiska trenderna med ökad livslängd kommer att förändra sparandet framöver. 

Medianåldern i världen förväntas att stiga och till exempel i Europa om 20 år nå cirka 45 år dvs. en ökning med 5 år från i dag. I Asien förväntas medianåldern till och med öka snabbare. Människorna sparar generellt som mest någonstans i åldern mellan 45-65 år, dvs. den sista perioden innan pensionering. En ökad livslängd innebär att sparandet i arbetsför ålder måste antingen öka eller förlängas för att finansiera en längre livstid.  Detta bör generellt öka efterfrågan på sparprodukter. Ett annat faktum är att det framför allt är millenniers (även kallade generation Z) som kommer att utgöra det största investerarkollektivet.  Detta dels på grund av att de äldsta millenniers (födda i tidigt 80-tal) bara inom några år kliver in en ålder där sparandet blir allt viktigare och dels på grund av att stora förmögenheter kommer att flyttas till millenniers från deras föräldragenerationer. Bara i USA förväntas milleniers och generation X under de nästkommande 30 åren ärva cirka 30 trillioner dollar från sina föräldrar (3). Det växande globala sparkapitalet kommer därför till stor del att flyttas till milleniers inom nästkommande decennier.

Varför är detta då viktigt för hållbara investeringar? Ja, enligt en studie gjort av US Trust på amerikanska privata investerare är det framför allt milleniers och kvinnor som i dag satsar på att placera hållbart (4). Cirka 90 % av millenniers anser att det är viktigt att investera hållbart. Detta kan jämföras med babyboomers födda på 50–60-talet där enbart 48 % anser att hållbarhet är en viktig fråga i ett investeringsbeslut. Det vill säga cirka hälften så många jämfört med milleniers. Det finns även en stor skillnad mellan kvinnliga och manliga sparare. 64 % av kvinnliga sparare anser att hållbarhet är viktigt jämfört med 46 % av män. Enligt en studie gjord av Boston Consulting Group står kvinnorna redan för cirka en tredjedel av det totala privata sparkapitalet i världen. Förutom att kvinnornas andel i det globala sparandet förväntas att växa, lever kvinnorna i genomsnitt även längre än männen. 

En sak är alltså säker, de demografiska trenderna går inte att blunda för. Hållbara investeringar kommer således fortsätta växa och på sikt bli det nya normala inom allt sparandet. 


(1) Swedbank Investeringsstrategi, september 2018, Hållbarhet – en lönsam affär
(2) Sveriges forum för hållbara investeringar (SWESIF)
(3) Pwc, Managing millenials money
(4) U.S. Trust (Bank of Amrica Wealth Management) 2018

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan