Industri PMI under maj i linje med förväntningarna

Under veckan som gick lämnade företagens inköpschefer sin syn på den ekonomiska aktiviteten under maj, för samtliga regioner. Det är svårt att utläsa någon större dramatik av siffrorna, men däremot signaleras en fortsatt rätt försiktig syn på den globala industriaktiviteten. Inköpschefernas bedömning är sedan årsskiftet relativt oförändrad, på de flesta marknader, även om aktiviteten i stora ekonomier som USA och Tyskland har backat. De flesta viktiga länder befinner sig i närheten av eller lite under gränsvärdet 50, där en lägre siffra än så indikerar avmattning. Sverige utmärker sig positivt under maj, med lite mer positiva omdömen jämfört med årsskiftet, nu kring 55.


Efter den senaste tidens generellt avtagande amerikanska makrosiffror har Fed under veckan, skickat lite mer duvaktiga signaler, och också visat viss öppenhet för räntesänkningar. Ett högre handelspolitiskt tonläge har säkert ökat riskinsikten. Trots att ytterligare två räntesänkningar i år har varit officiellt inprisade under en tid, har marknaden reagerat positivt på Fed:s kommentarer. Även ECB skickade under veckan mjuka signaler, men rätt mycket i linje med marknadens förväntningar.

I vår junistrategi behöll vi en neutral aktiemarknadsrekommendation. Vi anser att den senaste tidens makrostatistik, tillsammans med fortsatt marknads– och handelspolitisk turbulens, stöder argumenten för detta. Oklarheten kring när vi kan ha ett signerat handelsavtal på plats har inte minskat, men vår bedömning är alltjämt att inblandade parter inte gärna låter detta eskalera fullt ut. Förutsatt att dispyten får ett någorlunda gynnsamt förlopp, ser vi inte heller att en lågkonjunktur är överhängande. Skulle pågående stimulanser, i till exempel Kina, stabilisera den ekonomiska tillväxten under det andra halvåret, samtidigt som företagens vinsttillväxt gradvis återhämtas (vårt grundscenario), bör stämningen bland investerare kunna stärkas igen. Det förutsätter ett stabilare handelspolitiskt klimat. Flera av de mer positiva signalerna kan säkert dröja ännu ett tag och under tiden kvarstår en komplicerad riskbild. Allt detta bidrar till att vi inte ännu ser tillräckliga skäl för att ändra en neutral tillgångsallokering för aktier.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan