De globala målen grundar sig på en gemensam överenskommelse mellan FN:s medlemsländer och syftar till att fram till år 2030 verka för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

Ett av bolagen som Global Impact investerar i är det japanska byggnadsinredningsföretaget LIXIL, som tillsammans med UNICEF har startat projektet Make a Splash! Det är ett projekt som antar den stora utmaning som bristande tillgång till grundläggande sanitet innebär. Genom utbildning och förändring av beteende, tillsammans med enkla, innovativa och prismässigt överkomliga produkter syftar projektet till att göra en förändring för de människor i världen som idag saknar tillgång till toalett.

Vi beräknar att bolagen i Global Impact under 2018, viktat efter fondens ägarandel (antal aktier) i respektive bolag, har:

  • Producerat 32 900 MWh förnybar energi
  • Renat och distribuerat 676 miljoner liter dricksvatten
  • Återvunnit eller färdigställt 16 000 ton material för återavändning
  • Renat 530 miljoner liter avloppsvatten
  • Investerat 11,2 miljoner kronor i medicinsk forskning och utveckling
  • Undvikit 21 ton utsläpp av växthusgas genom låg energianvändning i gröna byggnader

För mer information kring våra beräkningsmetoder och framtagna siffror, se nedan*.

- Vi ser att de bolag vi investerar i har en viktig roll att spela för att minska överanvändningen av jordens resurser. Vår ambition är att fortsätta utveckla förvaltningen och hitta fler intressanta bolag som vi bedömer bidrar till en bättre värld, säger David Stenlund, förvaltare av fonden Swedbank Robur Global Impact.

- Efter att ha träffat många av dem som sparar i Global Impact har jag insett att intresset för hållbart sparande ofta går hand i hand med ett brett intresse för hållbarhet och hur man i vardagen kan bidra till en bättre värld. Jag har haft många inspirerande diskussioner med de som investerat i fonden om hur man kan leva mer hållbart.  Det är med hopp om framtiden vi fortsätter att utveckla hållbarhetsförvaltningen på Swedbank Robur, avslutar David.

Mer om Global Impact

Linnea Zanetti, portföljförvaltare Swedbank Robur, berättar mer om LIXIL i sin blogg

Mer om FN:s globala mål


Swedbank Robur Global Impact

i år
+26,30%
hållbarhet
förv.avg.
0,70%

*Beräkningsmetod och framtagna siffor
Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögonblicksbild av portföljbolagens produktion inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) i bolagen. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att kopplingen mellan faktisk effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi exempelvis från att måtten används för klimatkompensation. 
Vid datainsamling för att kvantifiera den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster har vi avgränsat oss till att använda data som bolagen själva rapporterar för kategorierna förnybar energi, renat och distribuerat dricksvatten, behandlat avloppsvatten, återvunnet material samt medicinsk forskning och utveckling. Data insamlat från bolagen täcker de flesta delarna men det finns några bolag där vi inte lyckats hitta tillgänglig data och inte heller fått återkoppling från företagen. För de bolagen har vi valt att inte göra en skattning utan har istället låtit de stå utanför beräkningarna, vilket gör att de framtagna siffrorna per kategori är lågt räknade och i verkligheten kan antas vara större. Beräkningar har sedan gjorts genom att beräkna hur stor del av bolagens data som kan kopplas till fonden utifrån Global Impacts genomsnittliga ägarandel i respektive företag under 2018.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan