Efter att de inledande månaderna på året bjöd på kraftigt stigande börskurser kom till slut en korrigering. April var den bästa månaden för OMXS30 sedan 2011 och maj blev den svagaste börsmånaden under samma period, med en nedgång på 10 procent. 

- I majstrategin flaggade vi för vad vi såg som en överhängande risk för att en korrigering på börsen skulle kunna komma under försommaren/sommaren. Anledningen låg delvis i den kraftigt stigande börsen under året men främst att vi inte såg några faktorer som i närtid talade för att börsen skulle fortsätta stiga, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Marknaden hade i stort prisat in en handelsöverenskommelse mellan USA och Kina, och även andra orosmoment som Brexit och en svalnande konjunktur rycktes det på axlarna åt. Med andra ord såg vi att den låga risknärvaron hos investerare snabbt kunde vända om något grus skulle komma i maskineriet, vilket nu blev fallet när handelskonflikten tog en delvis ny vändning. 

- Anledningen till att vi inte gick till en undervikt är att vi då, liksom nu, har en tilltro till att konjunkturen är fortsatt hyggligt god och att vi kommer att se vinsttillväxt. Sammantaget talar detta för aktiemarknaden och det resulterar i att vi fortsatt tror att marknaderna kommer att stå högre när vi lyfter blicken mot årsskiftet och in i nästa år, och därav kvarstår den neutrala aktievikten. 

Bristen på alternativ är också en faktor som talar för aktiemarknaden. Centralbankernas mjukare hållning indikerar att räntorna kommer att förbli mycket låga i närtid, något som senast fick oss att öka ränterisken i allokeringen, även om räntor som tillgångsslag togs ner till undervikt. Kreditallokeringen togs däremot upp till övervikt, för att på så sätt möjliggöra en högre ränteavkastning. Vi förhåller oss dock försiktiga till krediter med sämre kreditkvalitet (HY) då dessa är mer känsliga för rörelser på aktiemarknaden.

- Regionmässigt görs heller inga förändringar denna månad, vilket innebär att USA och Sverige förblir överviktade, Tillväxtmarknader har en neutralvikt, medan Japan och Europa har en undervikt, säger Mattias Isakson.


Läs hela Investeringsstrategin med placeringsförslag


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan