Kepler Cheuvreux anser att Sandvik är ett mycket bättre och starkare företag idag än det var när den nya företagsledningen tog över i november 2015. Decentraliseringen av organisationen har hjälpt till att öka den operationella effektiviteten och försäljning, marginaler och lönsamhet har lyfts. 

Historiskt har ryckig försäljning och kraftigt varierande marginaler varit ett trist kännetecken för Sandvik. Detta tillsammans med bland annat betydligt högre kapitalbindning än konkurrenterna har motiverat den lägre värderingen av aktien.

I och med att Sandvik förbättrats på så många punkter är en omvärdering av Sandvikaktien rimlig. Det har dock inte skett, tvärtom har värderingen (PE-talet) relativt Atlas Copco och SKF fallit den senaste tiden, och rabatten gentemot dem är för närvarande historiskt hög. 

Något rimligt skäl till en permanent värderingsrabatt i Sandvikaktien finns inte. Omvärderingen väntas dock ske gradvis i takt med att Sandvik bevisar att företaget kan hålla uppe de nya högre försäljningsvolymerna och marginalerna på ett bättre sätt än tidigare också vid en konjunkturnedgång. 

Kepler Cheuvreux ser den i maj annonserade interna separationen och eventuella avknoppningen av kapitalintensiva SMT, som ett första mycket viktigt steg mot en omvärdering av Sandvikaktien. 

Nästa steg väntas bli när de nya finansiella målen infrias. Det gäller särskilt målet att koncernen marginaler inte ska sjunka under 16 procent vid en lågkonjunktur. 


SMT Klarar att stå på egna ben 

SMT är numera starkt nog att stå på egna ben, och Sandviks goda finanser gör att det rimligen går att knoppa av SMT med en stark balansräkning. För återstoden av Sandvik skulle avknoppningen innebära att såväl marginalerna som avkastningen på det egna kapitalet (ROCE) höjs med hela 2 procentenheter. 

Numera är Sandvik Machining Solutions, SMS, som tillverkar utrustning för metallbearbetning och är Sandviks mest konjunkturkänsliga verksamhet, betydligt effektivare och operationellt mer flexibelt än tidigare. Även vid en kraftig recession, liknande den under 2003-2004, bör marginalerna kunna hållas betydligt högre än vad som varit fallet historiskt. De närmaste åren väntas försäljningen minska något på grund av svagare konjunktur, men marginalerna trots det inte understiga 22 procent. 

SMS beroende av bilindustrins utveckling är betydande, vilket förklarar en del av SMS konjunkturkänslighet. Även bilindustrins strukturella övergång till elektriska fordon kommer att påverka SMS. Behovet av metallbearbetning med hjälp av skär, som är en av SMS viktigaste produkter, är nämligen väsentligt lägre vid tillverkning av eldrivna fordon än vid tillverkning av fordon med förbränningsmotor. Fram till år 2025 väntas detta dock kompenseras av att antalet hybridbilar ökar. För att tillverka dessa behövs nämligen ännu mer metallbearbetning än för bilar med endast förbränningsmotor. 


Guldsits för gruvutrustning 
För Sandviks del är övergången till elbilar dock till viss del en fråga om gungor och karuseller. För att producera elbilar krävs bland annat väldigt mycket mer koppar och nickel än i bilar med förbränningsmotorer. En bil med förbränningsmotor innehåller 23 kg koppar, en typisk elbil 84 kg. Redan från år 2020 väntas kopparbrist börja uppstå, och successivt öka i takt med att antalet elektrifierade fordon stiger samtidigt som flera stora befintliga koppargruvor sinar och de genomsnittliga malmhalterna i världens koppargruvor fortsätter att sjunka. För att möta behoven väntas gruvindustrins investeringar öka. Inom koppar och guld väntas den årliga investeringsökningen uppgå till hela 25-30 procent de närmaste åren.

Sandvik Mining and Rock Technology, SMRT, är tillsammans med Epiroc, ledande i världen som leverantör av gruvutrustning. Gruvnäringen tillhör de minst automatiserade och digitaliserade sektorerna i världen. Men på sistone har många gruvbolag insett vilka enorma produktivitets-, energi-, miljö- och arbetsmiljövinster de kan göra genom automatiserad gruvbrytning. Inom detta viktiga framtidsområde ligger Sandvik i absolut framkant. Enligt bolaget självt har det hittills sålt automationssystem till 43 gruvor, vilket kan jämföras med främste icke namngivna konkurrentens fem. 

Produktivitetshöjande automation är tillika en möjlig väg att avhjälpa den väntade kopparbristen. Det krävs många nya koppargruvor och lägre genomsnittliga malmhalter gör att mer berg måste bearbetas för att få fram samma mängd metall, vilket bådar gott för SMRT. Fram till 2021 väntas affärsområdets försäljning öka med 8 procent om året.

Med tanke på den förväntade bristsituationen väntas en eventuell lågkonjunktur inte heller sänka gruvcykeln. För att möta behoven behöver nya koppargruvor öppnas samtidigt som befintliga gruvor underinvesterat i utrustning under många år, vilket inte är långsiktigt hållbart. Därmed väntas efterfrågan på gruvutrustning att hålla i sig under lång tid framöver. 


Snart skuldfritt 
Högre lönsamhet och vinsttillväxt har lett till att Sandvik kunnat beta av sina skulder i rask takt, från 36 miljarder kronor 2014 till 12 miljarder kronor vid utgången av 2018. Nästa år väntas Sandvik ha en nettokassa. Framöver kommer ytterligare en utmaning för Sandvik bli att lyckas hålla avkastningen på det egna kapitalet (ROCE) hög också efter förvärv, men innan dess bör marknadens omvärdering av aktien vara på god väg. 


Kepler Cheuvreuxs syn på Sandvik 

  • Marknaden har ännu inte tagit till sig att Sandvik är på väg upp i en högre liga.
  • Den annonserade avknoppningen av kapitalintensiva SMT är ett första mycket viktigt steg mot en omvärdering av aktien
  • Att de nya finansiella målen uppnås är nästa viktiga steg 
  • SMRT befinner sig i en guldsits
  • Är en sektorfavorit och med i Fokusportföljen
  • Rekommendation: Köp 
  • Riktkurs: 202 kronor 


Fakta 
Sandvik är världsledande tillverkare av verktyg- och verktygssystem för metallskärning, gruv- och byggnadsutrustning och högförädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan. Företaget grundades 1862, är baserat i Stockholm och är verksamt i 130 länder. År 2018 hade Sandvik intäkter om 100 miljarder kronor och nästan 43 000 anställda.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan