Nio av tio arbetstagare i Sverige har en tjänstepension via sin anställning som betalas av arbetsgivaren. De flesta arbetsplatser omfattas av kollektivavtal och då ingår tjänstepensionen automatiskt i anställningsavtalet. Men arbetsgivare utan kollektivavtal kan istället teckna en individuell tjänstepensionslösning för sina anställda.

Tjänstepensionen kommer att spela en stor roll för din pension. För de flesta står tjänstepensionen för 20–25 procent av den totala pensionen. I och med att den allmänna pensionen förväntas sjunka säger många att tjänstepension numera är en förutsättning för att få en dräglig pension. För höginkomsttagare (månadslön över 40 000 kr) blir den än mer viktig för att bibehålla en högre inkomst efter pensionering.

Hur fungerar tjänstepension?

Numera tecknas så kallade premiebestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren normalt sätter av 4,5 procent* av din lön varje månad till tjänstepensionen. Hur stor din tjänstepension slutligen blir beror främst på hur länge du har jobbat och vilken lön du haft under den tiden. Men även avkastningen på pensionskapitalet kommer att spela en stor roll för hur stor pensionen blir.

Tidigare pensionslösningar var normalt förmånsbestämda tjänstepensioner, vilket innebär att arbetsgivaren garanterar den anställde en viss procent (normalt tio procent) av slutlönen i pension. Dessa pensionslösningar går inte själv att påverka, till exempel genom att välja hur kapitalet förvaltas, utan arbetsgivaren ser till att pensionen motsvarar den bestämda andelen av lönen den dag du går i pension. Din lön som du har vid pensionstillfället kommer med andra ord att spela en stor roll. Har du till exempel tänkt dig att du ska gå ner i arbetstid inför pensionen behöver du ta reda på hur det påverkar tjänstepensionen.

I Sverige finns det flera olika kollektivavtalade tjänstepensionsplaner, de fyra största kallas för SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-16. Läs mer om de olika avtalsområdena

Vad påverkar storleken på min tjänstepension?

Storleken på din premiebestämda tjänstepension påverkas av:

 • Hur mycket pengar som har betalats in av din arbetsgivare varje månad.
 • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
 • Hur höga avgifter du betalar.

För förmånsbestämda tjänstepensioner spelar det, som nämnts ovan, stor roll vilken lön du har när du går i pension och för att få full tjänstepension krävs det normalt även 30 års tjänstetid. Har du till exempel jobbat 20 år sänks pensionen med faktorn 20/30. 

Logga in på minPension.se för att se dina samlade tjänstepensioner.

Varför är just avkastningen så viktig för min premiebestämda tjänstepension?

Eftersom kapitalet ligger placerat i 40 – 50 år spelar ”ränta på ränta effekten” en stor roll. Undersökningar visar att för ett långsiktigt finansiellt sparande som pension kan avkastningen stå för över 50 procent av kapitalet den dag du går i pension. Därför är det viktigt att du ser över hur din tjänstepension är placerad. Detta speciellt med tanke på att inkomstpensionen från staten, som för många kommer stå för 65 procent av pensionen, kan jämföras med en ren ränteplacering som bara räknas upp med en till två procent per år. Då kan man behöva öka risknivån i sin tjänstepension, så att den totala pensionen har goda möjligheter att växa.

Läs mer om avkastningen betydelse: Ett aktivt val kan göra stor skillnad

Gör du inget aktivt val inom kollektivavtalad tjänstepension placeras din tjänstepension i ett så kallat icke-valsbolag i en traditionell förvaltning med garanti. Nivån på garantin varierar mellan bolagen, men normalt brukar enbart inbetalda premier garanteras. Det brukar kännas bra i magen med garantier, men baksidan är att förvaltningen måste ha en stor andel räntor för att täcka garantin, vilket minskar möjligheten till högre avkastning. Som tidigare nämnts kan pensionskapitalet bestå till 50 procent av avkastning den dag du går i pension. Frågan är därför hur mycket garantin egentligen är värd. Kan det vara så att din totala pension är placerad i för mycket räntor? Det är speciellt viktig att tänka på när du är ung. Om du istället väljer att placera din tjänstepension i en pensionsförsäkring med fondförvaltning kan du minska ränteplaceringarna och få möjlighet till en högre avkastning.  

För att hjälpa våra kunder med en långsiktig förvaltning har vi tagit fram specialanpassade entréfonder som skapar möjlighet till god avkastning och samtidigt säkrar upp kapitalet inför och under pensionen, så att du inte behöver göra fler val. Vi placerar om och individanpassar automatiskt kapitalet från första premien till dess att pensionen är utbetald och dessutom till riktigt låga avgifter.

Läs mer om våra olika entréfonder under respektive avtalsområde

Samla din pension

minPension.se får du en bra överblick över dina tjänstepensioner, men du kan inte se hur pensionerna är förvaltade. Därför finns det många fördelar med att samla din pension tillsammans med din vardagsekonomi hos oss, då kan du också enkelt följa utvecklingen av din pension.

Vi hjälper dig med din pensionsplanering och dessutom att samla både din tjänstepension och ditt privata pensionssparande.  Läs mer om hur du samlar din pension

Pensionens tre delar: 

 • Allmän pension – från staten: när du arbetar och har inkomst sätts det av pengar till din allmänna statliga pension som är uppdelad i inkomst- och premiepension.
 • Tjänstepension – från jobbet: som anställd kan arbetsgivaren sätta av pengar till din pension i en tjänstepension.
 • Eget sparande – från dig själv: för att få hela din lön i pension behöver du ett privat sparande.

Tips på hur du kan påverka din pension:

 • Jobba på en schysst arbetsplats. I takt med att den allmänna pensionen minskar kommer tjänstepensionen att bli en viktigare del av den totala pensionen. En schysst arbetsgivare tänker på din framtid och betalar in tjänstepension.
 • Se över din framtida pension – kolla var din pension finns och gör prognoser på minPension.se. Då får du en samlad bild över hur stor pensionen kan bli.
 • Förenkla pensionsfrågan - samla pensionen på ett ställe. Ett bra sätt att förenkla pensionsfrågan och se hur pensionen utvecklas är att samla den på ett ställe tillsammans med din vardagsekonomi. Då kan du se över pensionen lite då och då när du ändå är inne och gör dina vardagsärenden. Samla pensionen och förenkla pensionsfrågan
 • Se till att du betalar låga avgifter. Se till att du betalar låga avgifter på ditt tjänstepensionssparande. Inom kollektivavtalad pension, som 8 av 10 anställda har via jobbet, har alla valbara bolag låga avgifter. Det har arbetsmarknadens parter sett till.
 • Se till att hela din pension får bra möjlighet till en god avkastning. Den största delen av vår allmänna pension liknar ett räntesparande – inkomstpensionen. Därför är det viktigt att du ser över hur de övriga delarna av din pension är förvaltade. Nivån på den inkomstpensionen förväntas bli lägre och då blir avkastningen på annat pensionssparande en viktig faktor för att få en bra pension.
 • Komplettera med privat sparande. Pensionsnivån förväntas bli lägre framöver på grund av att vi lever allt längre och många behöver då komplettera med ett eget sparande.
Läs mer på:
swedbank.se/pension Pensionens tre delar – allmän pension från staten
*På lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), det vill säga en månadslön på cirka 40 000 kronor, avsätts 4,5 procent till tjänstepensionen. På lönedelar över 7,5 ibb avsätts 30 procent.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan