Sannolikheten för att Fed sänker räntan redan i juli har ökat med över 80 procent sedan i början av juni. I dagsläget prisar marknaden i princip till fullo in att det blir en sänkning. Förutom den rådande oron på marknaden har inflationsförväntningar fallit tydligt under den senaste månaden.

En förklaring till det är sjunkande oljepriser. Lägre inflationstryck ger Fed viss ”legitimitet” att sänka räntan. I sitt senaste tal antydde Fed-chefen Powell att lämpliga åtgärder var nödvändiga för att vidhålla expansionen, vilket marknaden tolkade som en öppning för räntesänkningar.

Marknaden ser räntesänkningar som en säkerhetsåtgärd för att lindra konsekvenserna av de ökade tullavgifterna och hindra en recession. Den relevanta frågan nu är om marknaden är alldeles för hoppfull om att Fed vill eller kan ”rädda” stämningen på marknaden. Vill Fed inleda en sänkningscykel i det rådande ekonomiska läget där ekonomin ännu inte gått in i en recession.

Frågan är om räntesänkningar i så fall kan parera en nedgång i tillväxten om handelskriget utlöser en recession. Marknaden har prisat in fyra sänkningar från Fed fram till juni nästa år. 

Historiskt har Fed i genomsnitt sänkt räntan med cirka 7 procentenheter under en sänkningscykel och under den senaste recessionen blev det cirka 5 procentenheter. Skillnaden denna gång är att startpunkten för räntan är väsentligt lägre och sänkningar kommer sannolikt återigen behöva kompletteras med nya kvantitativa lättnader. 

För att den amerikanska och globala ekonomin ska kunna rida ytterligare på en våg av förlängd konjunkturcykel måste ett fullskaligt handelskrig undvikas. Detta vet även den amerikanska politiska administrationen.

För att skapa en ihållande optimism på marknaden är vi av uppfattningen att tilltron till en fortsatt förlängd konjunkturcykel måste öka. Tecken på att makrosiffror stabiliserar sig och att den globala ekonomin uppvisar en solid fundamental grund att förlita sig på tror vi är avgörande för hur stämningen på marknaden kommer att utveckla sig. Utöver detta väntar även en rapportsäsong under sommaren. Det finns en uppenbar risk att det blir nervöst inför och under den. Många viktiga makrosiffror har den senaste tiden varit besvikelser och det i kombination med bolagsspecifika effekter av handelsdispyten höjer risken för att fler bolag antingen kommer vinstvarna alternativt ge framtidskommentarer som är mer osäkra än tidigare.

Vi förblir neutrala till aktier men överviktar USA och Sverige i ett regionperspektiv.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan