K2A Knaust & Andersson Fastigheter grundades 2013 och är ett snabbväxande fastighetsbolag med huvudkontor i Stockholm. 

Affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta egenproducerade hyresrätter och samhällsfastigheter i Mälardalen samt på ett antal universitets- och högskoleorter i Sverige där efterfrågan på hyresbostäder är hög. 

Bolaget förvaltar cirka 2 100 lägenheter, har drygt 400 lägenheter under byggnation och över 2 800 lägenheter i projektportföljen. Målet är att produktionsstarta 500 lägenheter under 2019 och 2020. Det långsiktiga målet är att byggstarta 700 till 1 000 bostäder per år. 

För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget nu en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

K2A kallar sig det gröna bostadsbolaget och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten från planering till långsiktigt ägande av välplanerade och Svanenmärkta hus.

Bolaget kontrollerar hela värdekedjan från kundanalys och produktion till långsiktigt ägande och förvaltning, vilket säkerställer kvalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet.


Klimatsmart produktion
Bolaget bygger huvudsakligen bostäder i trä i två egna fabriker, vilket möjliggör klimatsmart tillverkning i en resurs- och energieffektiv miljö. Dessutom medför den rationella, energieffektiva industriella byggtekniken i förnyelsebart trä färre transporter och kortare byggtid än byggnationer i betong. 

Utöver miljövänlig produktion blir resultatet även energi- och resurssnåla bostäder, som förvaltas med hållbarhetsfokus, bland annat används förnybara energikällor, såsom fjärrvärme och solceller. 


Swedbank AB är förmedlare av K2A Knaust & Andersson Fastigheter B-aktier i bolagets emission och ägarspridning.


Erbjudandet i korthet

  • Teckningsperiod för allmänheten: 11 juni – 18 juni 2019 klockan 17.00. 
  • Erbjudandepris: 71 kronor per B-aktie (courtage utgår ej)
  • Minsta post: Anmälan ska avse lägst 170 B-aktier däröver jämna poster om 10 B-aktier upp till 17 000 B-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 17 000 stycken B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 71 kronor motsvarar det en minsta investering om 12 070 SEK.


Anmälan för allmänheten i Sverige

Anmälan om teckning av B-aktier kan göras 11 – 18 juni 2019 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller via kontor. Prospekt, anmälningssedel och mer information hittar du på www.swedbank.se/prospekt


Viktiga datum

  • Teckningsperiod för allmänheten: 11 juni – 18 juni 2019 klockan 17.00. 
  • Besked om tilldelning beräknas ske 20 juni 2019. 
  • Likviddag för allmänheten 25 juni 2019. 
  • Första dag för handel beräknas till den 20 juni 2019 på Nasdaq Stockholm. Aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 25 juni 2019.


För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 25 juni 2019 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina B-aktier första handelsdagen ska VP-konto, servicekonto eller värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade B-aktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen den 20 juni 2019 klockan 01.00.


Viktig information

Swedbank är finansiell rådgivare.

Läs mer om erbjudandet, villkor och risker förknippade med erbjudandet på swedbank.se/prospekt

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

 


Swedbank TV
Se intervju med K2A.s vd Johan Knaust

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan