Året kan tyckas ha startat lite för bra givet konjunkturutvecklingen och alla de politiska / geopolitiska risker som fyller nyhetsflödet.

- Risken för en korrigering är naturligtvis hög oavsett den långsiktiga trenden. Den stora uppgången i år är dock till största delen ett resultat av den markant överdrivna pessimism som infann sig i slutet av förra året, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Swedbank neutraliserade aktievikten i början av december då vi upplevde att investerarkollektivet inte var villig att ta risk. Vi delade i grunden inte den oro som fanns i marknaden, men däremot insåg vi att stämningen sannolikt kommer bli sämre innan den blir bättre och då valde vi att ta ett steg tillbaka. Därefter kom decemberstormen med kraft men nu är det länge sen den bedarrade.

Vinstförväntningarna har justerats ned sedan i höstas men visar nu tecken på stabilisering. Den globala vinsttillväxten förväntas falla från 14,3 procent 2018 till 4,8 procent i år. Men rensat för den amerikanska skattereformen var vinsttillväxten runt 9 procent förra året och då blir inte avmattningen i tillväxttakten lika dramatisk. 

- För 2020 blir det intressant att följa det vi sett under pågående rapportsäsong, det vill säga att estimaten för många bolag justeras upp igen. Det normala är att analytiker justerar ned sina estimat under året men det kan vara så att pessimismen som präglade justeringarna i början av året kommer att visa sig ha varit alltför negativa. Ett sådant scenario borde ge stöd till aktiemarknaden. 

Å andra sidan känns oron för konjunkturavmattning, handelsspänningar, Brexit eller vad än det kan vara lite obehagligt långt bort från många investerares fokus i nuläget. Precis som det rådde negativt tolkningsföreträde i slutet av förra året verkar det nu som att det är någon form av det omvända. Aktiemarknaden vill upp men samtidigt finns det indikationer på att stora delar av det institutionella kapitalet inte har köpt in sig i årets uppgång. 

- Detta kan ses både som en möjlighet och ett hot mot framtida utveckling. Medvetna om att stämningen på marknaderna snabbt kan svänga och att vi rör oss mot en generellt sett svagare säsong för aktieavkastning förblir vi neutrala i vår tillgångsallokering. 


Grundscenariot bekräftas
Vårt grundscenario blir mer och mer bekräftat och tilltron till konjunkturen stärks gradvis. En period med lite lägre tillväxt är inte att likställa med en lågkonjunktur eller en vinstrecession. Konjunkturen och vinstutvecklingen kommer att hålla upp hyfsat väl samtidigt som räntorna med största sannolikhet kommer förbli mycket låga över en överskådlig tid framåt. Det får både kort- och långsiktiga konsekvenser för aktiemarknaden. Vi ser en balanserad och rimlig förväntansbild på ekonomin och vinsterna samtidigt som optimisten i oss kan se tecken på bottenkänningar både i vissa konjunkturbarometrar samt i vinstförväntningarna.

I december var värderingen omotiverat nedtryckt och ett globalt P/E-tal låg på 13,4, och nu är det uppe på 15,6. Det motsvarar en premie på en och en halv enhet jämfört med de senaste tio åren. Att värderingen kortsiktigt flukturerar är helt naturligt och att den ligger lite över ett historiskt snitt säger inget om utvecklingen i närtid. Håller konjunkturen upp någorlunda ser vi inte dagens värdering som något hinder för högre aktiekurser. Det blir mer intressant att fundera på de mer långtgående konsekvenserna, vad kan den ihållande konjunkturstyrkan och de låga räntorna innebära. 

- Med lägre ”normala” räntor bör en högre aktievärdering, jämfört med historien, gå att motivera. En sådan uppvärdering är inget vi tar med i vår taktiska allokering men det kan vara av intresse då det skulle kunna vara av en stabiliserande faktor vid en eventuell nedgång, säger Mattias Isakson.

Läs nya Investeringsstrategin här 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan