Sedan starten av fonderna, Kapitalinvest 1975 och Allemansfond Komplett 1989, har de anpassats och utvecklats allt eftersom förutsättningarna på marknaden ändrats. Bland annat har båda fonderna fått större exponering mot marknader utanför Sverige och sänkta förvaltningsavgifter.

Hur liknar fonderna varandra?

Båda fonderna är aktivt förvaltade globala aktiefonder med samma jämförelseindex, 30 procent svenska aktier och 70 procent globala. Eftersom fonderna har möjlighet att investera på flera olika marknader världen över har förvaltarna många olika typer av bolag och branscher att välja mellan och kan även välja att placera mer i de regioner där de ser en större potential.

Förvaltarna ingår i Roburs globalteam och kan tack vare det dra fördel av de förvaltare som är specialiserade på vissa geografiska marknader. Varje år träffar aktieavdelningen runt 2000 företagsledningar, 900 analytiker och deltar i runt 50 konferenser över hela världen, något som skulle vara omöjligt för en förvaltare att ensam klara av.

Vad skiljer fonderna åt?

Båda fonderna är globala aktiefonder, men där Allemansfond Komplett har en mer diversifierad portfölj med en jämnare föredelning mellan olika sektorer och geografiska marknader är Kapitalinvest en spetsigare fond med ungefär hälften av innehaven placerade inom teknik. Kapitalinvests inriktning mot teknik gör också att fonden har en något större positionering mot USA och Asien, de geografiska regioner där många av världens ledande teknologibolag är verksamma.

För vem passar fonderna?

Fonderna kan antingen användas som en enkel helhetslösning för den som inte själv vill bygga en aktieportfölj och som vill sprida sina aktieinvesteringar på flera geografiska marknader och sektorer. De kan också användas som en ”basplatta” för den sparare som sedan själv vill krydda sin portfölj med någon mer nischad fond för att få en större exponering mot ett område som spararen själv tror lite mer på.Swedbank Robur Kapitalinvest

i år
+22,82%
3 år
+58,43%
5 år
+83,69%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%


Swedbank Robur All. Komplett

i år
+21,72%
3 år
+44,79%
5 år
+65,18%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan