Reflationsbollen till Kina
Tiden för en konjunktur- eller marknadscykel är, som vi emellanåt har påpekat, inte på förhand utmätt. Och en inverterad räntekurva eller något krympande vinstmarginaler är inte skäl nog att börja teckna på ett eftermäle.

När konjunkturen nu ändå svalnar lite, har bollen hamnat i Kina. Det är inte självklart att myndigheterna där fullt ut är beredda att spela den. De har en besvärande kreditmiljö och mångtydig aktivitetsdata att beakta.

Förhoppningen är ändå att de fortsätter på inslagen väg och att detta kan dra med sig global aktivitet, liksom vid ett par tillfällen tidigare under seklet.


Låg volatilitet en riskfaktor?
Årets aktiemarknadsrekyl korrelerar åter med låga, spekulativt drivna, marknadsrörelser. En del bedömare pekar därför på ökad sårbarhet för ”svansrisker”, oförutsedda extremhändelser.

Sådana finns alltid, i det fördolda, och är per definition oväntade eller till och med okända. Tills de inte längre är det. Men brist på uppmärksamhet, eller rent av självgodhet, förstärker överraskningseffekten.

Lite som kalkonen. Aldrig mer välnärd och välmående än inför amerikanska Thanksgiving. Alla vi andra vet hur det brukar sluta.


Signaler och brus
Vi har i strategiarbetet att förhålla oss till fundamenta, vinster, värderingar, konjunktur, etc., inklusive överblickbara risker. Inget av detta har visat tydliga tecken på att krackelera.

Bland annat mot bakgrund av svårtolkade marknadsrörelser, det senaste året, har vi i gruppen också dryftat investerarpsykologi, maskinellt driven handel, säsongsmönster etc.

En ökande del av uppgiften har varit att sortera bort desinformation, ”fake news” eller vanligt ”brus”. Ett globalt ledarskap som gärna delar med sig av sådant, underlättar inte.

Vi bedömer att fundamenta står fortsatt stadigt. Men behåller uppmärksamheten och en, väsentligen, neutral tillgångsallokering.


Läs hela nya Investeringsstrategin genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan