I år är det 20-års jubileum för HiQ som börsbolag. Sedan starten har också it-konsultbolaget vuxit rejält, från 175 medarbetare till dagens 1 600. Vd och koncernchef Lars Stugmo understryker därtill i ett pressmeddelande att ”HiQ sedan noteringen levererat vinst hela 80 av 81 kvartal”. Det gjorde bolaget även under årets första kvartal då HiQ rapporterade en omsättning på 488,3 miljoner kronor (474,4) tillsammans med ett rörelseresultat som uppgick till 55,1 (52,1) miljoner kronor. Bolaget bedömer sin finansiella ställning som god med ett kassaflöde som under kvartalet uppgick till 61,5 miljoner kronor och en kassa med 232,4 miljoner kronor i likvida medel. 

Stark organisk tillväxt med kortsiktiga risker

Vi ser en hel del likheter i HiQ och Bouvet. Båda delar en stark historik vad gäller årlig utdelningstillväxt, transparens kring efterfrågenivån på sina tjänster och en hög förväntad tillväxt per aktie. I HiQs fall är prognosen 7,5 procent årlig tillväxt under 2019-2021. Därtill är båda generösa med utdelningen till aktieägarna. Runt HiQ finns dock kortsiktiga risker att beakta. Visserligen råder en betydande efterfrågan på IT-tjänster vilket ger en hög beläggningsgrad, samtidigt som bristen på och konkurrensen om kompetensen är utmanande. Effekter i form av ökade kostnader kompenseras sannolikt genom prishöjningar på erbjudna tjänster. Hur detta påverkar den offentliga sektorns efterfrågan är i nuläget osäkert. 

Vi förväntar en återhämtning för EBIT-marginalen till 12 procent på kort sikt, vilket är drivet av en normalisering av kostnader. Därtill en förväntad genomsnittlig tillväxt per aktie på 7,5 procent för 2019-2021.

Kepler Cheuvreuxs syn på HiQ

- Ett bolag med stark historik med en årlig utdelningstillväxt på 6 procent (2012-2018).   

- Stark efterfrågan på bolagets tjänster håller tillsvidare uppe en hög beläggningsgrad och höga marginaler.

- En förväntad genomsnittlig tillväxt per aktie på 7,5 procent för 2019-2021, med lägst avkastning på kassaflöde jämfört med konkurrenterna.  

Rekommendation: Behåll

Riktkurs: 57 SEK

Kort om HiQ

HiQ grundades 1995 och har idag över 1 600 medarbetare med bas i Norden. HiQs kunder  finns i alla branscher och inom offentlig sektor. Erbjudandet sträcker sig från digital innovation och affärsutveckling av nya tjänster, affärsmodeller och upplevelser till implementering, paketering och marknadsföring. HiQ är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Läs även artikel om IT-konsultbranschen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan