Kreditmarknaden har utvecklats starkt sedan föregående Investeringsstrategi. Kreditspreadar (skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och statsobligationer) har gått ihop tydligt. Därutöver har även räntenivåerna sjunkit på företagsobligationer, vilket bidragit kraftigt till den positiva avkastningen under perioden.

High Yield-sektorn, krediter med sämre kreditkvalitet, fortsätter att prestera bäst i kölvattnet av det positiva riskklimatet sedan årsskiftet. 

I synnerhet har den amerikanska High Yield-sektorn utvecklats starkt, vilket delvis förklaras av det tvära kastet i Feds budskap till en ännu mjukare retorik. 

En våg av ännu mjukare signaler från centralbankerna har stärkt riskaptiten på marknaden. De låga ränteutsikterna bidrar delvis till en förväntan om en förlängd konjunkturcykel men ökar samtidigt jakten på högre avkastning i denna lågräntemiljö. 

- Vi har tidigare påpekat att denna sena fas i konjunkturcykeln oftast präglas av osäkerhet. Generellt kommer osäkerheten från stramare finansiella förhållanden som vanligtvis är ett resultat av stigande räntor i en sen konjunkturfas. I en normal konjunkturcykel har nämligen centralbankerna historiskt sett satt stopp för högkonjunkturen genom stramare penningpolitik, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

Vi har redan bevittnat en lägre tillväxttakt i den globala konjunkturen och toppen i konjunkturcykeln är passerad redan för länge sedan. Samtidigt visar dock den underliggande utvecklingen en fortsatt god tillväxttakt även om nivåerna är lägre än tidigare. Vi har med andra ord inte än börjat närma oss en recession och konkursriskerna förväntas vara på låga nivåer de nästkommande 6–12 månaderna.

- Denna konjunkturfas förlängs nu av centralbankernas agerande eftersom penningpolitiken i denna cykel inte kommer att bli så stram som vi i tidigare cykler har erfarit.

Trots låga ränteutsikter finns det dock andra farhågor gällande risktillgångar i allmänhet och krediter i synnerhet. Inte minst en oväntat snabbt avtagande tillväxt som kan inledas av kända faktorer, så som politisk oro eller misslyckade stimulanser, alternativt okända faktorer som helt plötsligt kan försämra risksentimentet. Därtill är den senaste tidens starka utveckling en osäkerhetsfaktor i sig då marknaderna tenderar att korrigeras efter långa perioder av uppgångar.

- Ett försämrat risksentiment påverkar kreditspreadar negativt där framför allt High Yield tenderar att drabbas hårdast på grund av en stark samvariation med aktiemarknaden.

Swedbanks tidigare neutrala allokering i företagsobligationer berodde delvis på att vi sett större värden i andra tillgångar, som aktier, och delvis på en relativt sett hög värdering av krediter.

Den absoluta värderingen av krediter är generellt fortfarande hög, men inte nödvändigtvis längre högre i relativa termer. 

- Krediter gynnas av den förlängda konjunkturcykeln som centralbankerna ännu inte möter med högre räntor, vilket vi tidigare sett som en stor riskfaktor för avkastningen. Även om vi inte förväntar oss några kapitalvinster till följd av ännu snävare spreadar ser vi inte heller några ökade risker för kraftiga isärspreadningar i närtid. 

Krediter likt andra ränteinstrument ger en inkomst i form av en kupong som trots allt delvis skyddar vid eventuella prisfall, även om nivåerna i dag är låga för dessa riskpremier. Detta ger ett positivt inslag även om kreditspreadarna varken krymper eller vidgas.

- Vi förhåller oss försiktiga till krediter med sämre kreditkvalitet på grund av risk för en korrigering på aktiemarknaden. Isärspreadningen blir i sådana lägen kraftigare inom High Yield. 

Vi föredrar krediter med bättre kreditkvalitet, Investment Grade, på grund av deras defensiva karaktär i en portfölj samtidigt som de fortfarande gynnas av den goda underliggande tillväxten. 

- Därtill talar relativ värdering för Investment Grade snarare än för High Yield. På grund av lägre utsikter för stigande räntor ser vi nu krediter som ett bättre alternativ än korta statsräntor. Vi ökar vår neutrala vikt till en marginell övervikt i krediter, säger Johanna Högfeldt.


Placeringsförslag: Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix

Till Investeringsstrategin


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan