Norska it-bolaget Bouvet, som levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning, har under de senaste åren upplevt en stark organisk tillväxt. 2018 blev också resultatmässigt det bästa året någonsin. Bolaget har fört en ganska anonym tillvaro i Sverige fram till för några år sedan då Bouvet förvärvade den svenska delen av det amerikanska konsultbolaget Ciber och fick på köpet ett 100-tal nya medarbetare i Sverige. I Sverige har bolaget också gjort en hel del satsningar mot offentlig sektor vilket bland annat resulterat i att Bouvet finns med i Kammarkollegiets stora ramavtal Resurskonsulter inom systemutveckling och systemförvaltning. 

Attraktiv värdering

Förutsättningarna för IT-sektorn i stort återspeglas också i Bouvets verksamhet. Generellt råder en betydande efterfrågan på IT-tjänster vilket ger en hög beläggningsgrad för bolagen. Samtidigt som bristen på och konkurrensen om kompetens är utmanande, något som i sin tur driver upp lönekostnaderna. Med stor sannolikhet väljer bolagen att kompensera för detta genom prishöjningar på sina tjänster. Chansen att IT-sektorns intäkter växer snabbare än BNP är därför goda.  

Det hela gör att vi förväntar oss en genomsnittlig tillväxt per aktie (VPA) på 8,3 procent för 2019-2021 då det finns en stark kortsiktig efterfrågan. Bedömningen blir också att tillväxten primärt är prisdriven då tillgångssidan är begränsad i kombination med att en hög beläggningsgrad redan råder. Vi förväntar oss att rörelsemarginalerna förblir oförändrade på 10,6 procent.

Bouvet är också stadd med en ordentlig kassa vilket bör kunna ge en stor extrautdelning till aktieägarna. Vår bedömning är att det kan handla om en extrautdelning på 15 NOK utöver ordinarie utdelning på 15 NOK. 

Kepler Cheuvreuxs syn på Bouvet

- God visibilitet med stark kortsiktig efterfrågan på Bouvets tjänster.

- Stark förväntad tillväxt per aktie (VPA) med drygt 8 procent i genomsnitt för 2019-2021.

- Mer än tillräckligt av kassa för en stor extrautdelning till aktieägarna.

Rekommendation: Köp

Riktkurs: 335 NOK

Kort om Bouvet

Bouvet levererar tjänster inom IT, digital kommunikation och rådgivning till både offentlig och det privata näringslivet. Bouvet har 14 kontor i Norge och Sverige, och drygt 1 300 anställda varav ett 100-tal konsulter finns i Stockholm, Örebro och Borlänge. Strategin för tillväxt är lokal närvaro, rätt kompetens och personliga relationer.

Bouvet grundades 2002 och är sedan 2007 noterat som BOUVET på Oslo Børs. Namnet Bouvet kommer från den exotiska Bouvetön, en obebodd vulkanö i södra Atlanten som annekterades av den norska Norvegia-expeditionen 1927.

Läs även artikel om IT-konsultbranschen

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan