Sverige är ett litet exportberoende land med många globalt exponerade bolag som mår bra när vinsterna i starka utländska valutor räknas om till svaga kronor. 2019 har hittills bjudit på en stark svensk börs men för kronan har den nedåtgående trenden däremot förstärkts. 

– Sedan årsskiftet har kronan tappat ungefär 7 procent mot dollarn och närmare 5 procent mot euron. Om vi blickar ännu längre bak har kronan de senaste fem åren försvagats med runt 30 procent mot dollarn och 15 procent mot euron, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg Swedbank Strategi & Allokering.

För svenska ägare av svenska aktier är utvecklingen gynnsam då exportbolagens vinster lyfts då de utländska valutorna ska omräknas, men utländska investerare tappar däremot mycket av sina kursvinster i valutaförluster. Det sistnämnda kan bli ett problem för svenska aktiemarknaden på sikt. Om trenden med en allt svagare krona fortsätter allt för länge kan den hämma utländskt kapitaltillflöde.

– För svenskar som äger utländska aktier och fonder är bilden förstås den motsatta. Ungefär en tredjedel av årets uppgångar i de utländska allokeringar som Investeringsstrategin föreslår förklaras till exempel av valutakursförändringar, säger Johannes Bjerner.


Lägre inflation än väntat
Det finns flera orsaker till att kronan är svag. Även om Riksbanken höjde räntan i december 2018 är den fortfarande negativ, mer specifikt minus 0,25 procent. Den senaste tidens inflationssiffror från Statistiska Centralbyrån har visat sig vara betydligt lägre än väntat.

Vid april månads penningpolitiska besked uppgavs det att Riksbankens nya bedömning är att reporäntan kommer att ligga kvar på sin nuvarande nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari.

– Räntan väntas nu i stället höjas först mot slutet av året eller i början av 2020 och höjningarna därefter förväntas dessutom att ske i en långsammare takt. Förutom svag inflation oroas valutamarknaderna av andra inhemska frågetecken, som lägre BNP-tillväxt och en något trögare bostadsmarknad, säger Johannes Bjerner.


Mjukare linjer från centralt håll
Riksbankens ”mjuknande” gör att de sällar sig till andra centralbanker med amerikanska Federal Reserve (Fed) i spetsen. Egentligen borde Fed:s kovändning från ”fortsatta höjningar på autopilot” till ”nu följer vi noga marknaden och ekonomin och anpassar oss därefter” ha lett till en dollarförsvagning.

Men uppenbarligen väger det högre ränteläget och den amerikanska ekonomins förmåga att fortsätta överraska positivt tyngre. Att kronan försvagats trots det positiva börsklimatet hittills under 2019 är också något som talar för fortsatt kräftgång för kronan i närtid.

– Efter den senaste tidens kraftiga börsuppgångar är det inte otänkbart att vi går in i en mer volatil period på börsen, och då brukar kronan försvagas. Om börsen däremot fortsätter att stiga tyder det på ökad riskvilja på marknaden. Det skulle i sin tur kunna få en stabiliserande effekt på kronan, säger Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Strategi & Allokering.


Valutans vinnare och förlorare
Största valutavinnaren bland verkstadsbolagen är Husqvarna vars rörelseresultat (EBIT) stiger med 12 procent när euron förstärks med 10 procent, medan en 10 procent starkare euro påverkar Atlas Copcos resultat negativt med 6 procent.

Största förloraren på en starkare dollar är Electrolux, vars resultat minskar med 12 procent när dollarn förstärks med 10 procent. Därefter följer Husqvarna som tappar 6 procent av resultatet vid en 10-procentig dollarförstärkning. Största dollarvinnarna är SKF, Atlas Copco och Dometic.

– Verkstads- och råvarubolag brukar generellt sett räknas som klassiska vinnare på den svaga kronan. Dock kan kraftiga kronförsvagningar gynna vissa och samtidigt missgynna andra verkstadsbolag, säger Mattias Isakson, och fortsätter:

– Effekten är i allmänhet mycket starkare om kronan generellt försvagas än om bara dollarn eller euron stärks. Bland verkstadsbolagen är Electrolux, Husqvarna och Volvo, följt av Trelleborg och Sandvik mest känsliga för en generell kronförsvagning.

En 10 procent svagare krona mot alla andra valutor skulle öka Husqvarnas resultat med hela 18 procent, Volvos med 14 procent, Electrolux med 10 procent och Trelleborg, Sandvik och Atlas med 8 procent.

Störst vinnare på en generell kronförsvagning är emellertid SSAB, vars rörelseresultat går upp med 30 procent om kronan försvagas med 10 procent. För Boliden och Stora Enso är motsvarande siffra 15 respektive 7 procent. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan