Av de regioner Swedbank följer har Sverige utvecklats bäst hittills i år. Sedan banken drog upp Sverige till övervikt i februari är index upp 11–12 procent, väsentligt bättre än ett världsindex som är upp ungefär 7 procent. Tilltron till den globala konjunkturen har gradvis stärkts samtidigt som merparten av de tunga svenska bolagen har levererat starka rapporter. Alltför pessimistiska analytiker i kombination med en svag valuta har vänt vinstförväntningarna. Justeringar inför och under rapportsäsongen har lyft konsensus förväntade vinsttillväxttakt med drygt två 2 procentenheter till 8 procent för i år.

– I slutet av förra året när rädslan på marknaden var påtaglig tog Sverige oförtjänt mycket stryk på grund av sin konjunktur- och exportkänsliga natur. Av den anledningen rekommenderade vi i början av året en opportunistisk vy på de svenska konjunkturkänsliga sektorerna. Vår uppfattning var då att den rådande värderingen indikerade ett alldeles för pessimistiskt scenario, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.

Nu ser det lite annorlunda ut men Swedbank väljer ändå att ligga kvar med en liten övervikt i Sverige. Samtidigt som det finns tecken på att den ekonomiska aktiviteten i Kina är på väg upp, vilket är positivt för svensk aktiemarknad, ser banken en uppenbar risk för en korrigering. En sådan skulle sannolikt slå hårdare mot Sverige än många andra marknader och därför anser banken inte att det är rätt tidpunkt för att öka vikten ytterligare.

– Marknaden verkar för stunden inte riktigt ta fasta på den negativa delen av nyhetsflödet. Konjunktursignalerna är inte helt samstämmiga och rädsla för exempelvis handelsspänningar kan snabbt åter igen slå mot tilltron. Detta kan snabbt förändra stämningen, säger Mattias Isakson.

I Swedbanks grundscenario ser banken dock en hygglig global konjunktur utan några direkta bubbelvarningar. Detta i kombination med låga räntor gynnar en tungt konjunkturkänslig marknad som Sverige. Addera den mer kortsiktiga positiva effekten av en försvagad valuta och det är lätt att argumentera att Sverige har möjlighet att fortsätta utvecklas väl.

– Den som flydde Sverige och framförallt den konjunkturkänsliga exponeringen i slutet av 2018 har gått miste om en fantastisk utveckling i år. Exponering mot Sverige är allt som oftast lite extra svängigt men bör fortsatt betala sig bra, även om det kan göra lite ont vid en kortsiktig korrigering, säger Matias Isakson.

De konjunkturkänsliga sektorernas värdering har stigit markant och för vissa bolag rör det som om på 30–40 procent sedan årsskiftet. Det kan lätt skrämma den mest luttrade investeraren. Med de från tid till annan väldigt snabba stämningsförändringarna hos globala investerare, oavsett om det är drivet av flöden eller fundamenta, så är det dock viktigt att inte stirra sig blind på hur något har rört sig på kort sikt utan ta avstamp i de verkliga nivåerna.

Många av de konjunkturkänsliga bolagen som sett kraftiga värderingsuppgångar handlas i nuläget inte på några speciellt höga nivåer. Swedbanks allokering baserar sig snarare på det senare än den kortsiktiga förändringen som ägt rum under året.

– Vi vill dock uppmärksamma den högre risken som är förknippad med nuvarande värdering. Svensk verkstadssektor har värderats upp kraftigt och handlas runt 16,5 gånger, det vill säga högre än historiska snittnivåer. Under 2017 låg dock värderingen två enheter högre, vilket indikerar att nuvarande värdering nödvändigtvis inte hämmar fortsatt uppgång för sektorn om stöd för sådan finns, säger Mattias Isakson.


Till investeringsstrategin

Placeringsförslag Swedbank Robur Sverigefond

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan