Swedbank uppgraderade rekommendationen för Tillväxtmarknader i oktober-, december-, och februaristrategierna. Även om stora delar av regionens aktiemarknader har rekylerat upp ordentligt efter den större kursnedgången i början av 2018, samtidigt som vinstutsikterna har reviderats ned en del, bedömer vi fortsatt att värderingarna är konkurrenskraftiga, i ett absolut och relativt perspektiv. Rapportsäsongen för det första kvartalet har kommit en bra bit på väg och är stabil så här långt, prognosen för vinsttillväxt innevarande år ligger på cirka 4 procent.

- Flera parametrar som är centrala för Tillväxtmarknaderna, däribland valutor, metaller och global handel, har däremot inte följt aktiemarknadsutvecklingen. Det bidrar till att vi i närtid ser mindre potential till relativ överavkastning och väljer att ta den taktiska rekommendationen till neutral, för att finansiera en ny övervikt i USA samt en minskad undervikt i Europa, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Kinesiska stimulanser
De kinesiska stimulanserna har fortsatt under våren, bland annat via en mer expansiv kreditpolitik. Vissa tecken på att detta börjar ge resultat har kommit de senaste veckorna. Siffrorna är blandade, men med viss positiv underton (med sedvanlig reservation för tillförlitligheten i kinesisk ekonomisk statistik). En del bedömare har tolkat detta som att stimulanserna kommer att avta.
- Vi är inte övertygade, tillväxten är fortfarande på nivåer liknande de vi hade under finanskrisen eller kring sekelskiftet. Vi tror på fortsatt expansiv finans- och penningpolitik, förhoppningen är att mer betydande resultat av detta visar sig, men med fördröjning.
Jämfört med tidigare kinesiska avmattningar det här seklet kvarstår stort utrymme att stimulera. Kinesisk ekonomi beror samtidigt alltmer av konsumtion, som svarade för cirka 65 procent av BNP-tillväxten under det första kvartalet. Mycket av aktuell stimulanspolitik är också riktad mot inhemsk konsumtion, så effekten på den globala ekonomin behöver inte bli lika positiv som under tidigare perioder av stark kinesisk stimulans.

De globala handelsvolymerna har minskat relativt kraftigt de senaste månaderna, däribland kinesisk import, samtidigt som handelsdispyten har påskyndat processen mot omlokaliserad produktion, inte minst inom övriga delar av Asien. Hela områdets handel har synligt påverkats, produktflödena har omdirigerats från tidigare etablerade mönster. Bland annat visar de senaste månadernas handelsstatistik från Korea, Taiwan, Thailand etc. kraftigt vikande export, även om mycket av detta säkert är relaterat till svagare global efterfrågan inom vissa IT segment.

- Signalerna är fortfarande oklara vad gäller någon typ av handelspolitisk överenskommelse i närtid. Vi ser fram emot mer tydliga (och frihandelsbaserade) handelspolitiska spelregler.

Kvarstående osäkerhetsfaktorer för Tillväxtmarknaderna är en dollar som visar fortsatt styrka, trots duvaktiga signaler från den amerikanska centralbanken. Råvarupriserna har backat och är fortsatt volatila och alltjämt en osäker variabel.

- Dessutom har oron i bland annat Turkiet och delar av Latinamerika återigen aktualiserats. Flera nationella val är avklarade, en del återstår. Positioneringen inför dessa,  samt utfallet från de faktiska resultaten, kan påverka humöret betydande på flera marknader, säger Mats Waldemarsson.


Till investeringsstrategin


Placeringsförslag Swedbank Robur Global Emerging MarketsMånadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan