Efter att vi minskade portföljvikten för USA till neutral i december väljer vi nu att åter lyfta rekommendationen till en övervikt. Vi bedömer att amerikanska företags vinstutveckling kan bottna under det första eller andra kvartalet, att de konsolideras under ännu något kvartal, för att därefter återta en mer positiv utveckling. 

- Vi är medvetna om värderingar som delvis reflekterar detta. Då rapporterna för det första kvartalet återigen i stor utsträckning har överträffat förväntansbilden och bolagen visar tillförsikt, bedömer vi att det, trots en betydande kursuppgång, finns mer att hämta i USA, framförallt relativt Europa och Japan, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Trots den månadslånga perioden under januari då delar av den offentliga ekonomin tog en paus av budgetskäl, överträffade tillväxten under det första kvartalet förväntningarna. Tillförsikten från amerikanska konsumenter är fortsatt i ett historiskt perspektiv mycket hög, efter en liten svacka i spåren av förra höstens skakiga aktiemarknad. Totalt har ändå amerikansk ekonomi den senaste månaden överraskat lite mer negativt än andra ledande regioner. Fed fortsätter också att ge duvaktiga signaler. Marknaden har gett sitt kraftiga bifall.


Stabil lönsamhet och försäljning
Den amerikanska rapportperioden för det första kvartalet ligger till stora delar bakom oss och bekräftar bilden av stabil lönsamhet och försäljning. Analytikernas förväntansbild för kvartalet har återigen visat sig alltför försiktig, en större andel av rapporterna än vanligt har överträffat prognoserna. Flertalet sektorer har överraskat positivt. Det är ändå värt att notera att vinstutvecklingen i företag med hög internationell försäljning har utvecklats sämre än i mer domestika bolag. 

De framåtblickande signalerna i samband med rapporterna har varit blandade, men mycket negativism har redan absorberats av marknaden under senhösten. Relativt många bolag har reviderat ner prognosen för det innevarande, andra kvartalet, men mottagandet på också mer medelmåttiga förstakvartalsrapporter har varit relativt stabilt.

Jämfört med motsvarande period förra året är vinstutvecklingen under det första kvartalet ändå något negativ. Då försäljningen samtidigt har varit stabil, har vinstmarginalerna krympt något, men är fortfarande på höga 11 procent, efter att ha toppat kring 12 procent under det tredje kvartalet 2018. 

- Vi har tidigare pekat på stigande produktions-, löne-, och materialkostnader som en osäkerhetsfaktor. Relativt många bolag har berört dessa i samband med rapporterna. En fortsatt stark dollar har sannolikt också bidragit till marginalpress. Den största orsaken är ändå effekten från fjolårets skattesänkning som fallit bort. 

Analytikerna förväntar sig nu gradvis vinst- och marginalåterhämtning under resten av året. För det andra kvartalet är prognosen en liten vinstnedgång, som sedan vänder och utmynnar i vinsttillväxt för helåret 2019 på knappt 4 procent. 

- Vi bedömer att amerikansk vinstutveckling blir fortsatt god, men jämförelsen med ett extremt starkt 2018 blir utmanande. 


Politisk osäkerhet 
De politiska, både utrikes- och inrikespolitiska, turerna är fortsatt svårtolkade och medför relativt hög osäkerhet. Året efter amerikanska mellanperiodsval, där vi nu befinner oss, har traditionellt inneburit mycket god avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. Ett försök till logisk förklaring är att en president som sitter sin första mandatperiod upplever det som valtaktiskt klokt att fatta de mer smärtsamma besluten under den första två-årsperioden, för att därefter ägna mer resurser åt att ”köpa” väljare. Lockelsen att föra stimulanspolitik av olika slag ökar, när tidpunkten att söka om sitt eget jobb närmar sig. Vi tycker argumentet äger sin logik, men vill inte dra för stora växlar på historien. 

- Argumentet emot den här gången är bland annat oförutsägbarheten hos sittande president, som hittills visat liten fallenhet för konventionellt politiskt beteende.

De första två åren av mandatperioden har också inneburit kraftiga fiskala stimulanser, med åtföljande budgetproblematik. 

- Vi hoppas och tror på ökad klarhet framförallt vad gäller handelstvisten. Trump vill säkert mycket gärna kunna bocka av utvecklingen på New York-börsen på ”sin meritlista” inför valen om två år, säger Mats Waldemarsson. 

Till Investeringsstrategin

Placeringsförslag Swedbank Robur Amerikafond 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan