I Utblick beskriver Mattias Isakson och Johanna Högfeldt, aktiestrateg respektive investeringsstrateg för Swedbank Strategi & Allokering, vad som förändrats på marknaden och i deras egen syn sedan den förra strategin publicerades.

Vad för detta för påverkan på allokeringen mellan olika tillgångsslag och regioner? Påverkas den svenska Fokusportföljen? Vilka risker eller möjligheter kan förändra scenariot? Allt detta och mer besvaras i Utblick som tar sikte på den uppdaterade Investeringsstrategin.


Se programmet genom att klicka på spelaren ovan

Läs senaste Investeringsstrategin genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan