Tokyobörsen utvecklades i likhet med andra större marknader väl från årsskiftet fram till början på innevarande månad. Avkastningen som, framförallt under hösten 2018, var ytterst svag, är dock fortfarande på plus. Men den är ändå betydligt lägre än ett världsindex, både i lokal valuta och i svenska kronor, även om japanska yen under perioden har stärkts betydligt mot kronan. 

- Internationella investerare har liksom under 2018 fortsatt att nettosälja japanska aktier, köpare har varit företagen själva, samt den japanska centralbanken, som fortsätter att pumpa in likviditet, via ETF:er, säger Mats Waldemarsson, investeringsstrateg. 

Swedbank har sedan i december 2017 rekommenderat en neutral portföljvikt i Japan. Argumenten har bland annat varit en relativt andra marknader sämre vinstutveckling, som delvis har kompenserats av låga värderingar. Den japanska aktiemarknaden är i hög utsträckning beroende av en positiv utveckling av utrikeshandeln. 

- Vi ser nu en hel del tecken på att globala handelsflöden avtar, vilket också signaleras av bolagen i samband med rapportperioden. Det bidrar till att vi ser en fortsatt begränsad vinstutveckling och därför aktiemarknadspotential framöver, relativt andra stora regioner. Vi sänker därför den taktiska rekommendationen till undervikt.

Vi tror på fortsatt hygglig japansk makroekonomisk utveckling, stabil men utan att driva inflationen i närheten av centralbankens mål, eller ge dem annan anledning att minska stimulanserna. En hel del data pekar på ekonomisk avmattning, delvis på grund av vikande global aktivitet. Den senaste Tankan-rapporten från Bank of Japan bekräftar mycket av detta. En planerad momshöjning i höst riskerar också att minska konsumtionsivern. Signalerna från centralbanken är fortsatt duvaktiga.

Vi har i nuläget svårt att se vad som skulle kunna vända den relativa stiltjen på Tokyobörsen. Exempel på något sådant skulle kunna vara bättre globala konjunktursignaler med åtföljande långränteuppgång, eller en ytterligare upptrappning av de penning- och finanspolitiska stimulanserna. 

- Det är fortsatt de utländska placerarna som lyser med sin frånvaro, en mer konstruktiv syn från dem krävs för en mer bestående kursuppgång.


Låg förväntad vinsttillväxt
Den japanska rapportsäsongen för kvartalet till och med mars är i stort avklarad, utfallet  är blandat, men ändå en liten besvikelse, trots ganska låga förväntningar. Vikande export bland annat till Kina har medfört löpande nedrevideringar av japanska bolags prognoser. Analytikernas tillväxtantaganden för japanska vinster för 2019 ligger nu kring 1 procent, klart under andra stora regioner.

Liksom på många av världens marknader har en del av detta diskonterats förra hösten, rapporterna har därför tagits emot relativt väl. Bolagens fortsatt stora återköp av aktier har bidragit till detta.

Vi förväntar oss en hygglig vinstutveckling för de japanska företagen under nästa år, men bedömer att den inte når upp till den på andra större marknader. Sammantaget lämnar detta ändå, enligt vår bedömning, Tokyobörsen försiktigt värderad, historiskt och jämfört med andra marknader.

Vi har tidigare kommenterat ett sedan länge ökat fokus på ägarstyrning och aktieägarvärden i Japan. En annan trend på Tokyobörsen, inte lika odelat positiv, är ett sedan flera år ökat statligt ägande av marknadsnoterade aktier. Det här är resultatet av att den japanska centralbanken, som en del av sin stimulanspolitik, sedan 2010 har köpt stora volymer aktierelaterade ETF:er. Köpen har gradvis ökat och uppgick ifjol till motsvarande 55 miljarder dollar. Totalt äger Bank of Japan cirka 5 procent av det utestående aktievärdet och är därför bland de tio största ägarna i cirka 40 procent av alla marknadsnoterade bolag i Japan.

- Köpen och ägandet riskerar naturligtvis att motverka strävandena mot bättre ägarstyrning (centralbanken utnyttjar inte själv sin rösträtt) och att förvrida prisbildningen på Tokyobörsen. Till skillnad från statsobligationer har ju ETF:er heller inget förfallodatum och stannar i centralbankens balansräkning tills försäljning. När en sådan sker riskerar den naturligtvis att få komplikationer, säger Mats Waldemarsson.

Placeringsförslag: Swedbank Robur Japanfond

Till Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan