1. Kinafond +10,44 %

Kinafond placerar i aktier inom olika branscher  och bolagsstorlekar i Kina, Hongkong och Taiwan, samt bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har 4 stjärnor i Morningstar sett till alla tidsperioder.

Förvaltaren Veronica Yu kommenterar:

- Årets börsuppgång i Kina har initialt drivits av multipelexpansion och senare av enorma kapitalinflöden. Dessutom har Trump-administrationen förlängt handelsvapenvilan mellan US och Kina medan förhandlingarna pågår, vilket inger hopp av någon form av lösning framöver.

Vi är fortsatt positiva till Kina, men det är nödvändigt med en viss försiktighet efter den snabba och kraftiga uppgången. Aktievärderingen på en del bolag är inte på lika låg nivå som vid årsskiftet och utvecklingen av bolagsvinsterna kommer att spela en viktig roll framöver. På sikt ser vi att Kina kommer att fortsätta uppgradera sin tillverkningsindustri och öka uppbyggnaden av sin infrastruktur. Det och att landet har en växande medelklass gör att vi ser vi en potential för många kommande intressanta investeringsmöjligheter i Kina.


Swedbank Robur Kinafond A

1 mån
+9,53%
3 mån
+15,80%
i år
+10,54%
1 år
+22,05%
3 år
+49,90%
5 år
+69,63%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
371,82
sharpe
0,82
förv.avg.
1,42%
Kinafond placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Kina, Hongkong och Taiwan, samt i bolag som har en betydande anknytning till dessa länder. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, …


2. Fastighet +8,56 %

Fastighet placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag. Fonden fick 2018 Lippers pris för bästa fond i sin kategori sett till tre, fem och tio år.

Förvaltaren Fredrik Mattsson kommenterar:

- Februari var en bra månad för fonden och generellt gick nordamerikanska bolag bra. Kanadensiska Brookfield Property Partners är ett av de bolag som starkt bidragit till den positiva utvecklingen. Brookfield Property äger kontor på global basis, detaljfastigheter i USA samt lite övriga fastighetsinvesteringar. De rapporterade en stark rapport för det fjärde kvartalet 2018, höjde utdelningen samt lanserade ett aktieåterköpsprogram. 

Fastighetsbolag hyr normalt ut till en rad olika sektorer och bolag vilket ofta ger dem en väldiversifierad intjäning. De är på grund av denna diversifiering sällan beroende av hur ett specifikt bolag utvecklas. Sektorn har attraktiv och oftast stigande utdelning. Traditionellt har tillgångsslaget gett en god avkastning och är ett naturligt inslag i en väldiversifierad portfölj.


Swedbank Robur Fastighet

1 mån
+2,24%
3 mån
+14,74%
i år
-10,23%
1 år
+2,84%
3 år
+42,69%
5 år
+70,76%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
55,72
sharpe
0,79
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till överv…


3. Ny Teknik +8,46 %

Ny Teknik är en småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på fem års sikt, oavsett fondkategori och marknad. Fonden fick under 2018 Lippers pris för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett till totalratingen.

Förvaltaren Johan Söderström kommenterar:

- Aktiemarknaderna i allmänhet och tekniksektorn i synnerhet var under stark press under senhösten ifjol och särskilt under december månad. Marknaderna har rekylerat upp under första kvartalet i år och tekniksektorn mer än marknaden i stort då oron kring världshandel och makroekonomi lagt sig för stunden.  Halvledarsektorn har studsat upp mer än tekniksektorn i genomsnitt. 

Tekniksektorn driver digitaliseringen av vår värld: digitala betalningar, e-handel, streaming av film och musik, bilar som datorplattformar, onlinegaming och sociala nätverk. Med maskininlärning och stora datamängder blir tjänsterna alltmer avancerade och individanpassade.  En trend som kommer att fortsätta under lång tid.


Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+6,67%
3 mån
+41,28%
i år
+37,36%
1 år
+49,46%
3 år
+97,63%
5 år
+257,39%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 313,59
sharpe
1,25
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…


4. Råvarufond +8,42 %

Råvarufonden placerar globalt i aktier i olika företag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna.

Förvaltaren Göran Villner kommenterar:

- Efter en längre tid av nedgång för både energisektorn och gruv- och metallsektorn fram till årsskiftet förra året var bolagsvärderingarna på en i ett historiskt perspektiv låg nivå. Från årsskiftet kom en vändning när investerarna blev mer benägna att ta risk delvis beroende på ökade förhoppningar om en lösning på handelskonflikten mellan USA och Kina. Med en mer positiv syn på världshandel och därigenom också på konsumtionen av metaller startade en bred uppgång. Framför allt var det gruv- och metallsektorn som gynnades med en uppgång på över 16 % under tremånadersperioden. Oljesektorn visade en måttligare uppgång på knappt 4 %. Bolag som kraftigt bidrog till fondens positiva utveckling under perioden var Lundin Petroleum, Neste, Anglo American, Boliden och First Quantum Minerals.

Båda sektorerna är mycket konjunkturkänsliga och stora kursrörelser är mer norm än undantag. Oljemarknaden är svår att bedöma eftersom den påverkas i hög grad av makropolitiska faktorer som OPEC beslut om produktionskvoter, Iran sanktioner, politisk instabilitet i Venezuela och handelskonflikter. För flera av metallerna ser marknaderna ut att gå mot en bristsituation eftersom tillkommande produktionskapacitet har svårt att matcha nedgången i produktion från existerande gruvor.


Swedbank Robur Råvarufond

1 mån
-2,33%
3 mån
+9,31%
i år
-24,79%
1 år
-23,80%
3 år
-9,78%
5 år
-5,66%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
15,50
sharpe
-0,03
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier i olika bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror, framförallt inom olje-, gruv- och metallsektorerna. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fonde…


5. Asienfond +8,37 %

Fonden placerar i aktier i bolag i olika branscher och storlekar i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien,Bangladesh, Pakistan, Sri lanka och Vietnam). Fonden har 5 stjärnor i Morningstar sett till 3 år.

Förvaltaren Veronica Yu kommenterar:

- Marknadssentimentet på de asiatiska marknaderna har pendlat från oro och pessimism i slutet av 2018 till hoppfull förväntan i början av 2019. Den skarpa uppgång som inleddes i januari i Asien med Kina i spets förstärktes ytterligare till nästan eufori när beskedet kom att flera utländska indexleverantörer kommer att öka andelen kinesiska fastlandsaktier i sina globala aktieindex markant under 2019. Beskedet mottogs mycket positivt av marknaderna.  

På sikt är vi mycket positiva till de asiatiska marknaderna. Den fortsatta uppgraderingen av tillverkningsindustrin i Kina kommer även att gynna andra länder i övriga Asien, bl.a. Vietnam, Indien, Indonesien och Filippinerna då enklare tillverkning flyttar dit. 


Swedbank Robur Asienfond

1 mån
+9,27%
3 mån
+18,48%
i år
+7,72%
1 år
+18,21%
3 år
+43,11%
5 år
+66,85%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
61,15
sharpe
0,77
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar främst i aktier i bolag i olika branscher i Asien (Filippinerna, Hongkong, Indonesien, Kina, Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Indien, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka och Vietnam). Fonden få…


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan