Det är ofta svårt att förklara korta och medellånga rörelser på aktiemarknaden med fakta och värdering. Aktiemarknaden reagerar och svänger betydligt snabbare och mer kraftfullt än vad den underliggande ekonomin gör. De senaste månaderna har investerare fått uppleva den berg- och dalbana som aktiemarknaden ibland kan bjuda på. 

Till stor del finns, enligt oss, argumenten som låg till grund för att vi drog ner aktier till neutral i december, kvar. Detta trots att vi kan identifiera händelser som föranlett den mer positiva stämningen bland investerarna. 

- I december ansåg vi att de fundamentala förutsättningarna fanns för en fortsatt stark börs, men att investerare var påtagligt oroliga, vilket vi tog fasta på. Synen på aktiemarknaden har sedan dess tydligt förändrats. I december låg P/E-talet på 13,4 och nu är det uppe på 15,1. Håller konjunkturen upp någorlunda ser vi inte dagens värdering som något hinder för högre aktiekurser, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.


Marknaden har tagit höjd för ett handelsavtal
Handelssamtalen mellan USA och Kina har utvecklats i rätt riktning och marknaden har vid det här laget till stor del tagit höjd för att ett påskrivet avtal snart är på plats. 

Tittar vi på den makroekonomiska utvecklingen har den fortsatt att försvagas. Dock har den förändrade kommunikationen från den amerikanska centralbanken, Fed, varit stödjande för aktiemarknaden, då den har lett till förväntningar på räntesänkningar, snarare än fortsatta höjningar. 

- Detta har, allt annat lika, påverkat utvecklingen på marknaden positivt då investerare nu är mindre oroliga för en fullskalig lågkonjunktur.

2018 blev ett stökigt år för aktiemarknaden. Den stora frågan är om 2019 kan bli lugnare eller om den uppgång vi hittills sett kommer vändas till ny turbulens. 

- Vår uppfattning är att året startat starkt av en logisk anledning. Inte att den underliggande utvecklingen förändrats, men att den rädsla som infann sig i slutet av förra året var överdriven.

Däremot kan marknaden ha gått upp lite för mycket lite för snabbt. Sedan vi blev neutrala till aktier, i början av december, är dock världsindex oförändrat, med en spridning mellan minus 3 procent till plus 3 procent för de regioner vi följer. 

- Vi förutspådde inte de extrema kast som denna period har inneburit men vi ansåg att det fanns en anledning att ta det lite försiktigare. 


Fallande vinsttillväxt 
Värderingen är nu något högre än vad den var då, både som ett resultat av de högre aktiekurserna men även drivet av nedjusterade vinstförväntningar.

Inför rapportsäsongen drogs förväntningarna ner, men kommentarerna i samband med rapporterna föranledde inte några större justeringar. 

- Vinsttillväxten kommer att vara klart lägre innevarande år än under 2018 men de förväntade nivåerna anser vi känns rimliga.

I nuläget förväntas den globala vinsttillväxten falla från 14,3 procent 2018 till 5,0 procent i år. De ser ut som en dramatisk avmattning, men det är viktigt att notera att ungefär hälften av den amerikanska vinsttillväxten under 2018 var ett resultat av skattereformen. Rensar vi för denna engångseffekt hamnar den globala vinsttillväxten 2018 på runt 9 procent.

För 2020 kan vinstförväntningarna dock se höga ut givet var i konjunkturcykeln vi befinner oss. I det sammanhanget ska vi komma ihåg att marknaden ännu inte handlar på dessa siffror. Det normala är att nivån gradvis justeras ner utan att det behöver bli någon större dramatik.

- För resten av 2019 ser vi fortsatt potential för aktier men givet den starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget, säger Mattias Isakson.

Till Investeringsstrategin

Se Mattias Isakson och Johannes Bjerner diskutera Investeringsstrategin i senaste UtblickViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan