Metall- och gruvsektorn underpresterade kraftigt under Q4, drivet av investerares oro för global makrotillväxt och ekonomiska utsikter för Kina. Stålaktier drabbades också av oro för ett potentiellt slut på utbudsdisciplinen i Kina, då lokala stålspreadar sjunkit sedan förra sommaren efter tre år med stadig förbättring. Det har underminerat Kepler Cheuvreuxs positiva investment case för europeiska stålaktier som var baserat på upprepade insatser i Kina att få starkt förorenande tung industri att förbättra luftkvaliteten.

De senaste månaderna har varit den första längre perioden sedan 2016 där prisdisciplin verkar ha varit frånvarande i Kina. Lönsamheten i den kinesiska stålindustrin (stora och medelstora verk), som nådde 230 miljarder RMB under de första nio månaderna och var 86 procent bättre än föregående år, störtdök under Q4. Industrin föll tillbaka och väntas ha gjort förluster under Q4, åtminstone i vissa delar.

Låg visibilitet

Kepler Cheuvreuxs estimat i basscenariot ligger nära marknaden. Baserat på det sänker de det genomsnittliga EBITDA-estimatet för stålproducenter i EU med 15-17 procent för 2019 och 2020. Rapporten visar att marknadsvärdesestimaten i stort sett återspeglas i konsensusestimaten, vilket medför en uppsida i stålpriserna/marginalerna om priserna återhämtas.

De har en positiv syn då spreadar har börjat stiga sakta samtidigt som amerikanska stålpriser har börjat visa momentum den senaste tiden (+10-60 USD per ton från botten). Kepler Cheuvreux skriver i rapporten att de föredrar spot-priskänsliga bolag, vilka har högst hävstång mot en återhämtning i spreaden i Kina samt att de intar en försiktig hållning mot de bolag som har exponering mot bilindustrin.

Alla stålaktier har ytterligare nedsida om ett negativt ekonomiskt scenario materialiseras. Den inkrementella nedsidan för EBITDA, jämfört med basscenariot, är 25 procent. Beroende på den finansiella hävstången är kursrisken i aktierna mellan 12 till 40 procent med den största risken för Salzgitter.

Tydliga signaler saknas

För närvarande saknar marknaden tydliga signaler som kan stärka förtroendet för en återhämtning i den globala stålmarknaden. Det går inte  att utesluta att perioden av volatilitet kan fortsätta länge, då det senaste nyhetsflödet pekar på ytterligare svaghet, även om ett undertecknat handelsavtal mellan USA och Kina skulle ge stöd. Även om de europeiska stålpriserna kortsiktigt visat en stigande trend är det svårt att ta ett fast beslut om den framtida riktningen för hela 2019, då visibiliteten i styrkan och längden på återhämtningen är begränsad.

Det kommer att begränsa intresset för sektorn för närvarande. Cykliska aktier ser ut att vara värdefällor de kommande månaderna. Även om aktiekurserna diskonterar en signifikant nedgång i lönsamheten tar de inte höjd för en recession. Det senare utgör dock inte Kepler Cheuvreuxs basscenario som istället antar att det bara blir en avmattning i den globala tillväxten. De behåller en positiv syn till följd av den strukturella logiken på utbudssidan i Kina och då kinesiska stålspreadar har börjat öka sakta.  Därutöver har amerikanska stålpriser börjat visa momentum. Tills tydligare signaler kommit om förbättrade makroutsikter är antagandet att kinesiska stålspreadar kommer att ligga på ungefär samma nivåer som de varit på sedan november, vilket i stort sett är i linje med marginalsnittet för de senaste tio åren. Preferensen behålls för spot-priskänsliga bolag som har den största uppsidan för lönsamhet och värdering enligt det bästa scenariot. ArcelorMittal och SSAB är bäst positionerade i det avseendet.

Riskabel exponering mot bilindustri

Exponering mot bilindustrin (vanligtvis med årsvisa kontrakt), särskilt mot Tyskland, fortsätter att se riskabel ut, på samma sätt som generell tysk exponering då den tyska exportmodellen blir allt mer hotad i en värld med mindre frihandel. Bilexponering ses som kritisk då årsvisa kontraktspriser har satts vid slutet av 2018, eller början av 2019, medan järnmalmspriserna har börjat stiga sent i januari. Det finns en risk att kontraktstunga bolag inte klarar av att föra över prisökningarna på kunderna.

Kepler Cheuvreuxs toppval är ArcelorMittal och för SSAB är upprepas köprekommendationen. Den största nedsidan ses i Salzgitter.


logo

SSAB

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan