För oss har frågan om jämnare könsfördelning i börsbolagens styrelser varit högt uppe på agendan under många år och i vår ägarpolicy tydliggörs att bolag ska sträva efter en jämn könsfördelning i styrelserna. Vår uppfattning är att det är bra med blandade grupper och att tänka brett avseende mångfald. Vi vill också kunna rekrytera bland de bästa kandidaterna och inkludera hela populationen, både män och kvinnor, i sökprocesser.  

Under flera år har vi systematiskt arbetat med frågan vilket har bidragit till en jämn könsfördelning av nyvalen i de bolagsstyrelser där vi deltagit i valberedningen samt en ökning av antalet kvinnor i dessa styrelser. Viktiga delar i ett systematiskt valberedningsarbete är att kompetensbehov identifieras och kravprofiler tas fram. Vi söker brett efter lämpliga kandidater dels genom egna nätverk som vi kontinuerligt uppdaterar, men också med hjälp av rekryteringskonsulter.

Under 2018 deltog vi i 90 valberedningar i svensknoterade bolag. I dessa bolag nådde andelen kvinnor i styrelserna 38 procent jämfört med 34 procent* för börsen som helhet. Under den senaste femårsperioden har ökningen för våra valberedningsbolag i genomsnitt varit drygt tre procentenheter per år jämfört med utgångsläget** för respektive år. Den positiva trenden med ökad andel kvinnor i bolagens styrelser har skett trots att det under de senaste åren har börsnoterats ett stort antal bolag med lägre andel kvinnor i styrelserna än genomsnittet i börsbolagen. 

För börsen som helhet är andelen kvinnor lägre i styrelserna i smallcap-bolag än i largecap-bolag, de sistnämnda ligger nära de 40 procent som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har som ambitionsnivå 2020. Bland oberoende ledamöter (i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen som bolagets större ägare) överstiger andelen kvinnor nu 45 procent*** för både largecap- och midcapbolag. Motsvarande andel kvinnor för de ledamöter som är beroende i förhållande till större ägare är cirka 25 procent respektive 15 procent. 

Enligt Andra AP-fondens kvinnoindex är andelen kvinnor i ledande positioner i bolagen nu 23 procent vilket är en förbättring jämfört med tidigare år men fortfarande betydligt lägre än vad som uppnåtts i styrelserna. Det är ett område som vi anser att bolagens styrelser måste fokusera mer på. 

Även i vår egen valberedningsorganisation har vi sedan länge strävat efter jämställdhet och under 2018 var vi tolv personer, sex kvinnor och sex män. Det är anställda och styrelseledamöter i fondbolaget och några externa personer med kompetens inom bolagsstyrning som vi har knutit till oss. Inför årsstämmorna 2019 är vi tretton personer, sju kvinnor och sex män. 

* Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
** Referensen till utgångsläget avser att jämförelsen görs för varje enskilt år separat då valberedningsbolagen varierar mellan åren.
*** Enligt uppgifter från Holdings


Under namnet Swedbank Robur Impact Update samlar vi artiklar som handlar om hur vi arbetar för att påverka bolag i en hållbar riktning och varför (som tidigare ingick i nyhetsbrevet Ansvar och påverkan).


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan