Utvecklingen på kreditmarknaden sedan föregående investeringsstrategi har följt utvecklingen på aktie- och räntemarknaden. Den kraftiga sättningen i höstas har nu korrigerats och avkastningen på krediter, sedan i december, ligger sammanlagt på plus. Utvecklingen på kreditspreadar indikerar också en tydlig ihopspreadning sedan i början av december. 

- Detta betyder att skillnaden mellan räntan på företagsobligationer och statsräntor har minskat, vilket gett ett positivt bidrag till avkastningen. Generellt har High Yield-sektorn gått bäst till följd av det förbättrade riskklimatet sedan årsskiftet, säger Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.

High Yield-sektorn var också den sektorn som drabbades hårdast när marknaden vek i höstas.

Förutom ett positivt riskklimat har kreditmarknaden också gynnats av de sjunkande ränteförväntningarna i spåren av mjukare centralbanker. 

I denna sena del av konjunkturcykeln tenderar avkastningspotentialen i High Yield generellt att vara lägre, dels på grund av stigande räntor, lägre vinst- samt BNP-tillväxt och dels på grund av stramare kreditförhållanden. 

- Dock ser inte denna konjunkturcykel exakt ut som de tidigare, i synnerhet på grund av den eftersläpande räntecykeln där räntehöjningar förblivit måttliga, framför allt i Euroområdet och i Sverige. Den underliggande globala konjunkturutvecklingen visar fortfarande hygglig tillväxt även om tillväxttakten tydligt kommit ner. 

Därför är den befarade recessionsrisken i närtid relativt låg. Detta gör även att konkursrisken inom de nästkommande 6–12 månaderna är låg.

- Det underliggande konjunkturella scenariot tillsammans med det fortsatt relativt låga ränteläget talar alltså för en låg sannolikhet för kraftigt ökade ränteskillnader i närtid. Samtidigt har vi dock redan bevittnat hur marknadsturbulens satt sina spår på kreditpremierna. 

Hur utsikterna på de olika kreditmarknaderna ser ut beror delvis också på i vilken fas i kredit- och räntecykeln respektive marknad befinner sig.

Den amerikanska kreditmarknaden ligger längre fram i ränte- och konjunkturcykeln, vilket innebär en högre ränteavkastning men samtidigt även stramare kreditförhållanden. Den amerikanska kreditobligationsmarknaden har också en högre skuldsättning och sämre kreditkvalité jämfört med den europeiska. Därtill försvårar dyra valutasäkringskostnader investeringar i amerikanska krediter. Den europeiska kreditmarknaden är samtidigt något lägre värderad. Den politiska osäkerheten tynger å andra sidan i dagsläget mer i Europa, både i form av Brexit och eventuella amerikanska biltullar, än i USA.

Utöver det visar den europeiska konjunkturen också större svaghet relativt sett än i USA.


Föredrar europeiska krediter
Swedbank föredrar emellertid fortfarande europeiska krediter framför amerikanska, även om vi rent generellt förespråkar en bred och väldiversifierad global kreditexponering. Värderingen, valutasäkringskostnader samt skuldsättningen talar emot USA. Vi anser också att likviditeten är en viktig faktor, särskilt när osäkerheten på marknaden ökat. 

- Detta talar allmänt för internationella krediter snarare än för inhemska. Vi väljer också krediter med bättre kreditkvalitet, dels på grund av något lägre värdering och dels på grund av att de har ett attraktivare diversifieringsbidrag i en portfölj. Vi behåller som helhet vår neutrala vikt i krediter i allokeringen, säger Johanna Högfeldt.


Läs mer i Investeringsstrategin 

Läs även Räntor – enbart ett alternativ i ett krisscenario

Se Specialsändning om Investeringsstrategin


Placeringsförslag

Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix

Köp andelar i Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix

Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield

Köp andelar i Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan