Medellivslängden har ökat med 2,8 år sedan det nuvarande allmänna pensionssystemet skapades under mitten av 90-talet. Detta är anledningen till att förslag från pensionsgruppen, med representanter för alla riksdagspartier förutom V och SD, lyfts fram om att höja ett antal pensionsrelaterade åldersgränser.

  • 2020: Höjs den lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen till 62 år.
  • 2023: Höjs den lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen till 63 år.
  • 2026: Höjs den lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen till att gälla tre år före den riktålder som införs. Riktåldern kommer troligen att vara 67 år vid införandet 2026 vilket skulle innebära att den lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen blir 64 år.

Dessa förslag välkomnas då pensionsnivåerna, om inget annat görs, kommer att sjunka i och med höjd medellivslängd eftersom pensionerna ska betalas ut under fler år. Dessa ändringar räcker dock inte till för att kompensera de sjunkande pensionsnivåerna. Därför har Svensk Försäkring föreslagit att staten inför stimulanser för privat pensionssparande genom att individens sparande matchas med ett bidrag från staten. Syftet med förslaget från Svensk Försäkring är att stimulera privat pensionssparande för låg- och medelinkomsttagare. Sparandet ska vara tydligt och lätt att förstå. Det ska dessutom ha ett tydligt pensionssyfte och en gräns för tidigaste uttagsålder samt motivera unga till att börja spara vid tidig ålder.

Förslaget till ny modell för privat pensionssparande innebär, istället för en avdragsrätt för inbetalda pensionspremier, att staten matchar den enskilde individens sparande med 20 procent upp till ett tak om 12 000 kronor. Det innebär att om den enskilde individen sparar 12 000 kronor per år så ger staten ett bidrag på 2 400 kronor per år, vilket är en modell som gynnar främst låg- och medelinkomsttagare.

Sparandet ska ske med beskattade medel, vilket gör att utbetalningen är befriad från inkomstskatt. Det finns också förslag till att denna matchning ska kunna kombineras med en startbonus om 1 000 kronor för att stimulera att sparandet till pensionen startar tidigt. Till exempel skulle en startbonus vara villkorad med att sparandet påbörjas före 25 års ålder och pågår i minst fem år på varandra följande år och uppgår till minst 200 kronor per månad.

Läs gärna mer på Svensk Försäkrings hemsida:

Staten bör stimulera ett privat pensionssparande

Subventionera pensioner för låginkomsttagare

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan