Som ett resultat av den starka inledningen på året har Sverige gått 2–3 procentenheter bättre än den globala marknaden sedan vår decemberstrategi. På grund av den höga andelen konjunkturkänsliga bolag tog Sverige mer stryk under den turbulenta perioden i slutet av förra året. Med den tydliga omsvängningen i stämningen hos investerare är det då naturligt att Sverige startat året bättre. 

För den lite mer långsiktiga placeraren rekommenderade Swedbank, i början av året, en mer opportunistisk vy inom svenska konjunkturkänsliga bolag och en månad senare höjdes rekommendation för regionen till övervikt. 

- Vi ansåg att rädslan för konjunktur- och vinstutvecklingen var överdrivet stor och att det därför fanns god potential för återhämtning. Det hade bildats ett stort gap mellan aktieutvecklingen och den rapporterade vinstutvecklingen. Ett gap som vi förväntade oss skulle minska. På kort tid har det helt stängts och vi behåller en övervikt för regionen i denna strategiuppdatering, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Med stöd av att konjunkturen håller upp någorlunda samtidigt som vinsterna fortsätter att växa tror Swedbank att det finns fortsatt potential på lite sikt. På kort sikt kan det dock vara annorlunda. En klart bidragande anledning till den starka marknaden är att den till stor del tagit höjd för ett handelsavtal mellan USA och Kina och detta kan slå tillbaka på den kortsiktiga utvecklingen. 

- I ett sådant läge kommer sannolikt Sverige att gå sämre, än övriga världen, igen. Vi vidhåller dock vår vy att handelskonflikten kommer att lösa sig, även om den exakta tidpunkten för detta är omöjlig att uttala sig om. Dispyten hämmar fortfarande tron på konjunkturutvecklingen och med ett avtal på plats bör det finnas utrymme för fortsatt god utveckling för den svenska marknaden. 

På samma sätt som det tidigare fanns ett gap mellan aktieutvecklingen och den rapporterade vinstutvecklingen finns det nu ett gap mellan aktieutvecklingen och prognosen om företagens förväntade vinster. 

- Vi anser att vinstförväntningarna är realistiska och därför är det rimligt att förvänta sig att även detta gap kan stängas genom att aktier fortsätter att utvecklas väl. 


Potential för konjunkturkänsliga bolag 
Vinsttillväxttakten i Sverige kommer, likt i övriga världen, att avta under 2019. I Investeringsstrategins aktieavsnitt visar analysen på en dramatisk avmattning från 20 procent till 6 procent. Men då Sverige påverkas kraftigt av ett fåtal stora bolag kan det vara mer intressant att rensa för Ericsson i detta fall. Tillväxttakten mattas då från 10 procent till 3 procent, vilket tydliggör att det ibland är svårt att studera aggregerade vinstsiffror för Sverige. På samma sätt kan indexutvecklingen ibland dölja stora skillnader under ytan, som exempel är index mer eller mindre oförändrat sedan början av 2018 samtidigt som Ericsson har rusat 60 procent och H&M tappat 20 procent. Det visar tydligt på vikten att ha rätt exponering inom marknaden för att möjliggöra den bästa utvecklingen. 

- Vår övervikt baserar sig på en hög exponering mot den konjunkturkänsliga delen av marknaden. Denna del är den största i Sverige och givet vår syn på tillgångsslaget aktier blir det då naturligt att förvänta sig att Sverige kommer att utvecklas bättre än världen som helhet.


Svag krona ger extra skjuts
Kronan har dessutom fortsatt att försvagas och sedan årsskiftet har dollarn blivit 7 procent dyrare och euron 5 procent dyrare. Detta ger bland annat extra skjuts till många globala konjunkturkänsliga bolags vinster. Det är den positiva sidan av en svag valuta men den negativa kan vara att det minskar intresset för utländska investerare att allokera kapital till Sverige. 

- Sammantaget kan detta riskera Sveriges utveckling i stort, men oavsett bör de konjunkturkänsliga bolagen dra fördel av den svagare valutan. Vi ser den absoluta värderingen som neutral men den relativa värderingen, jämfört med räntemarknaden, är fortsatt stödjande, säger Mattias Isakson.

 

Läs Investeringsstrategin här 

Se Specialsändning om Investeringsstrategin med aktiestrateg Mattias Isakson och investeringsstrateg Johannes Bjerner. 


Placeringsförslag

Läs om Swedbank Robur Sverigefond

Köp andelar i Swedbank Robur Sverigefond här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan