Sedan turbulensen på aktiemarknaden i höstas har utvecklingen på räntemarknaden präglats av kraftiga rörelser. Den initiala reaktionen, på grund av osäkerheten, var flykt till säkra tillgångar vilket fick långräntorna i USA att falla, som mest cirka 70 punkter, från toppnivåerna. Sedan årsskiftet har dock ränteläget stabiliserats till följd av den mer optimistiska vyn på aktiemarknaden. Sammanlagt ligger långräntorna något lägre, mellan 15–25 punkter, jämfört med tidpunkten för Investeringsstrategi i december.

 

Försiktigare centralbankskommunikation
Marknadens förväntningar på räntehöjningar har avtagit och kommunikationen från centralbankerna har varit en bidragande faktor.

Den amerikanska centralbanken, Fed, ändrade överraskande sin retorik vid januarimötet och lämnade dörren öppen för endera räntehöjningar eller räntesänkningar.

Även den europeiska centralbanken, ECB, betonade en ökad riskbild i samband med sitt senaste räntemöte, och har skjutit fram förväntningarna för räntehöjningar.

- Den alltjämt spretigare makrostatistiken och periodvis volatila aktiemarknaden har tydligt gjort centralbankerna mer lyhörda och avvaktande inför kommande statistik, konstaterar Johanna Högfeldt, investeringsstrateg.


Marknaden räknar med lägre räntor i USA 
För USA diskonterar marknaden inte längre några flera räntehöjningar utan snarare en sänkning framöver. Detta innebär att skillnaden mellan Feds egen prognos, och den som marknaden har för 2019, i dagsläget är närmare 1 procent. 

- Den stora diskrepansen mellan marknadens och Feds förväntningar utgör delvis en risk för räntemarknaden om retoriken åter skulle gå åt det stramare hållet. 

Riksbankens höjning i december, med 25 punkter, var inte fullt diskonterad av marknaden vilket innebär att den svenska förväntansbilden justerats upp något sedan i december.

Det som avgör den framtida penningpolitiken kommer i slutändan vara inflationsutvecklingen. Sedan december har marknadens långsiktiga inflationsförväntningar fallit i Sverige och i Euroområdet. I USA har inflationsförväntningarna återhämtat sig något, men ligger fortfarande under Feds inflationsmål på 2 procent.

Centralbankerna fortsätter därmed att kämpa mot den relativt svaga inflationsutvecklingen, som delvis kan vara strukturellt betingad. Tydligt är dock att viljan att komma bort från minusräntor är stor. Det visade Riksbanken genom att höja i december trots att den underliggande inflationsutvecklingen inte nådde målet på 2 procent.

- Vi ser i dagsläget att riskerna på medellång sikt är större för stigande räntor än för fallande. Marknadsräntorna både i Sverige och internationellt förväntas successivt att stiga, om än i en mycket långsam takt. 

I USA ser vi en lägre ökningstakt med tanke på den redan inledda räntecykeln. Under perioder av kraftig volatilitet på aktiemarknaden, som till exempel i höstas, kan räntorna falla relativt mycket, men dessa perioder tenderar att bli övergående. 

- För en privat placerare kan det vara väldigt svårt att tajma dessa volatila tillfällen rätt. Av den anledningen behåller vi vår försiktiga vy på duration (ränterisk).

Eftersom vår rekommendation inriktar sig på svenska räntor utgör även de extremt låga räntenivåerna en risk för en lång duration. 

- Vår neutrala allokering i räntor härstammar från vår tidigare neutralisering av övervikten i aktier. Vi har valt att se denna allokering som en kassaposition där vi avvaktar huruvida marknadsutsikterna kommer att ändras framöver, säger Johanna Högfeldt.

Läs mer i Investeringsstrategin 

Se Specialsändning om Investeringsstrategin


Placeringsförslag

Swedbank Robur Penningmarknadsfond

Köp andelar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond här 

Swedbank Robur Räntefond Kort Plus

Köp andelar i Swedbank Robur Räntefond Kort Plus här

Swedbank Obligationsfond

Köp andelar i Swedbank Obligationsfond här

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan